Підготовка майбутніх соціальних працівників до розвитку активної життєвої позиції підлітків старшого віку на базі Центру соціально-психологічної реабілітації дітей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі пошуку ефективних засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до розвитку активної життєвої позиції дітей-сиріт старшого підліткового віку на базі Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку комплексу засобів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку активної життєвої позиції дітей-сиріт старшого підліткового віку на базі Центра соціально-психологічної реабілітації дітей. Теоретичне значення дослідження вбачаємо в конкретизації змісту поняття «активна життєва позиція дітей-сиріт»; уточненні та систематизації досвіду і наукових поглядів на зміст та організацію підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку активної життєвої позиції у дітей-сиріт старшого підліткового віку центра соціально-психологічної реабілітації; розробленні й експериментальній перевірці комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до розвитку активної життєвої позиції у дітей-сиріт старшого підліткового віку; уточненні критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності здобувачів до розвитку активної життєвої позиції у дітей-сиріт старшого підліткового віку на базі Центра соціально-психологічної реабілітації. Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці та упровадженні в процес освітньо-професійної підготовки майбутніх соціальних працівників навчально-методичних матеріалів, що забезпечують їхню підготовку до розвитку активної життєвої позиції дітей-сиріт старшого підліткового віку на базі Центру соціально-психологічної реабілітації, визначенні методичних рекомендацій для викладачів закладів вищої освіти з організації освітнього процесу, спрямованого на підвищення рівня готовності майбутніх соціальних працівників до означеного виду діяльності . Результати дослідження можуть бути використані в процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Соціальна робота», а також під час проходження виробничої практики у закладах вищої освіти здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота». The qualification work is devoted to the problem of finding effective means of preparing future social workers for the development of an active life position of orphans of older adolescence on the basis of the Center for the Social and Psychological Rehabilitation of Children. The purpose of the study was to theoretically substantiate, develop and experimentally test a set of means for professional training of future social teachers for the development of an active life position of orphans of older adolescence on the basis of the Center for the Social and Psychological Rehabilitation of Children. We see the theoretical significance of the study in concretizing the content of the concept of "active life position of orphans"; clarification and systematization of experience and scientific views on the content and organization of training of future social teachers for the development of an active life position in orphans of older adolescence of a center for sociopsychological rehabilitation; development and experimental verification of a set of means for preparing future social workers for the development of an active life position in orphans of older adolescence; clarification of the criteria, indicators and levels of formation of applicants' readiness to develop an active life position in orphans of older adolescence on the basis of the Center for Social and Psychological Rehabilitation. The practical significance of the results of the study lies in the development and implementation in the process of educational and professional training of future social workers of educational and methodological materials that ensure their preparation for the development of an active life position of orphans of older adolescence on the basis of the Center for Social and Psychological Rehabilitation, the definition of methodological recommendations for teachers of institutions higher education on the organization of the educational process aimed at increasing the level of readiness of future social workers for the specified type of activity. The results of the study can be used in the process of professional training of applicants for higher education in the specialty "Social work", as well as during the internship in institutions of higher education for applicants for the specialty 231 "Social work".
Опис
Ключові слова
діти-сироти, центр соціально-психологічної реабілітації дітей, активна життєва позиція, соціальний працівник, соціально-правова компетентність, професійна підготовка, готовність, orphans, center for social and psychological rehabilitation of children, active life position, Social worker, social and legal competence, professional training, readiness
Цитування
Уманець Г. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до розвитку активної життєвої позиції підлітків старшого віку на базі Центру соціально-психологічної реабілітації дітей : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 – Соціальна робота / Г. В. Уманець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2022. – 74 с. + дод.
Колекції