ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дистанційне навчання є одним із перспективних напрямків розвитку освіти. Воно має ряд переваг, зокрема, підвищену доступність, гнучкість та ефективність. Упровадження дистанційного навчання в профільній школі може сприяти підвищенню якості профільного навчання та забезпечити доступ до якісної освіти, незалежно від їхнього місця проживання, наявності часу на відвідування класу або інших обставин. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів використання програмних засобів дистанційного навчання в профільній школі. У роботі розглянуто теоретичні основи дистанційного навчання, зокрема, його сутність, види, технології, методи та засоби. Охарактеризовано профільне навчання в Україні, зокрема, його цілі, завдання, зміст та форми організації. Висвітлено досвід використання програмних засобів дистанційного навчання в профільній школі. На основі проведеного дослідження зроблено такі висновки: • Програмні засоби дистанційного навчання можуть бути ефективним інструментом для підвищення доступності, гнучкості та ефективності профільного навчання. Для забезпечення ефективного використання програмних засобів дистанційного навчання в профільній школі необхідно: • Адаптувати програми профільного навчання до використання програмних засобів дистанційного навчання; • Підготувати педагогічних працівників профільних шкіл до використання програмних засобів дистанційного навчання; • Розробити методичні рекомендації щодо використання програмних засобів дистанційного навчання в профільній школі.Distance learning is one of the promising areas of education development. It has a number of advantages, in particular, increased availability, flexibility and efficiency. The implementation of distance learning in a specialized school can help improve the quality of specialized education and ensure access to quality education, regardless of their place of residence, availability of time to attend class or other circumstances. The purpose of the qualification work is to study the theoretical and practical aspects of the use of distance learning software in a specialized school. The paper examines the theoretical foundations of distance learning, in particular, its essence, types, technologies, methods and means. Profiled training in Ukraine is characterized, in particular, its goals, tasks, content and forms of organization. The experience of using distance learning software in a specialized school is highlighted. Based on the conducted research, the following conclusions were made: • Distance learning software can be an effective tool for increasing accessibility, flexibility and efficiency of specialized training. To ensure the effective use of distance learning software in a specialized school, it is necessary to: • Adapt specialized training programs to the use of distance learning software; • To prepare pedagogical staff of specialized schools for the use of distance learning software; • To develop methodical recommendations regarding the use of distance learning software in a specialized school.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, профільне навчання, програмні засоби дистанційного навчання, доступність, гнучкість, ефективність, distance learning, specialised training, distance learning software, accessibility, flexibility, efficiency
Цитування
Талалай В. С. Використання технології дистанційного навчання в освітньому процесі профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / В. С. Талалай ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
Колекції