ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський інститут економіки і права
Анотація
У публікації досліджено формування здорового способу життя молодого покоління, що належить до найактуальніших завдань освіти й держави, адже стиль життя, який обирає молодь, в подальшому суттєво впливає на стан здоров’я у зрілому віці. Здоров’я населення є важливим показником сталого розвитку держави й обумовлює майбутнє нації. Рекомендовано проведення мотиваційних заходів з метою усвідомлення здоров’я як визначальної цінності й формування мотивації до здорового способу життя. Зазначено, що реалізація означених заходів сприятиме усвідомленню учнівською молоддю цінності здоров’я, його значення для досягнення життєвого успіху, формуванню стійкої мотивації до здорового способу життя, бажання займатися фізичною культурою і спортом, підвищенню рівня знань про здоров’я та причини захворювань, розумінню методів здоров’язбереження і здоров’язміцнення, формуванню вмінь і навичок протидії стресу, відмові від шкідливих звичок й узалежненої поведінки. The publication examines the formation of a healthy lifestyle of the young generation, which is one of the most urgent tasks of education and the state, because the lifestyle chosen by young people in the future significantly affects the state of health in adulthood. The health of the population is an important indicator of the sustainable development of the state and determines the future of the nation. It is recommended to conduct motivational activities with the aim of awareness of health as a defining value and formation of motivation for a healthy lifestyle. It is noted that the implementation of the specified measures will contribute to the awareness among students of the value of health, its importance for achieving success in life, the formation of sustainable motivation for a healthy lifestyle, the desire to engage in physical culture and sports, increasing the level of knowledge about health and the causes of diseases, understanding methods health preservation and health promotion, formation of skills and abilities to combat stress, rejection of harmful habits and addictive behavior.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, здоров’я, здоров’язбереження, молодь, healthy lifestyle, health, health care, youth
Цитування
Кабусь Н. Проблема формування здорового способу життя учнівської молоді / Н. Кабусь, А. Стативка // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17–18 трав. 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 278–281.