Формування пізнавального інтересу в учнів з низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
Анотація
У статті на основі чинників зниження у школярів рівня пізнавального інтересу та мотивації навчання іноземної мови виділено ефективні методи та прийоми, що сприяють підвищенню пізнавального інтересу учнів із низьким рівнем мотивації до вивчення іноземної мови. Автором проаналізовано джерела та шляхи формування позитивної мотивації та розвитку пізнавального інтересу в навчанні, зокрема іноземної мови. В статье на основе факторов снижения у школьников уровня познавательного интереса и мотивации изучения иностранного языка выделены эффективные методы и приемы, способствующие повышению познавательного интереса учащихся с низким уровнем мотивации в изучении иностранного языка. Автором проанализированы источники и пути формирования положительной мотивации и развития познавательного интереса при обучении, в частности, иностранному языку. In the article on the base of reducing the students’ cognitive interest and motivation in learning a foreign language the effective methods and approaches which help to increase the cognitive interest of students with low level of motivation were singled out. The author analyzes sources and ways of increasing the motivation and cognitive interest development in learning a foreign language.
Опис
Ключові слова
пізнавальний інтерес, мотивація, навчання іноземної мови, учні з низькою мотивацією у навчанні, формування позитивної мотивації, підвищення рівня пізнавального інтересу, познавательный интерес, мотивация, обучение иностранному языку, учащиеся с низким уровнем мотивации в обучении, формирование положительной мотивации, повышение уровня познавательного интереса, cognitive interest, motivation, teaching a foreign language, motivation, foreign language learning, students with low level of motivation, positive motivation forming, increasing the level of cognitive interest
Цитування
Казачінер О. С. Формування пізнавального інтересу в учнів з низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі / О. С. Казачінер // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. Г. Пасинок (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Основа, 2015. – Вип. 38. – С. 110–119.