Сутність ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється актуальна тема, яка присвячена ціннісним орієнтаціям майбутніх вчителів-диригентів. Формування ціннісних орієнтацій хорового диригента розглядається як важлива соціально-педагогічна проблема, від вирішення якої залежить рівень професійної самореалізації майбутніх фахівців. В статье освещается актуальная тема, которая посвящена ценностным ориентациям будущих учителей-дирижеров. Формирование ценностных ориентаций хорового дирижера рассматривается как важная социально-педагогическая проблема, от решения которой зависит уровень профессиональной самореализации будущих специалистов.The article highlights a relevant topic, which is devoted to the value orientations of future teachers-conductors. The formation of the value orientations of the choral conductor is considered as an important socio-pedagogical problem, the level of professional self-realization of future specialists depends on its solution.
Опис
Ключові слова
ціннісні орієнтації, художні цінності, мистецтво, вчитель музики, студентські роботи, ценностные ориентации, художественные ценности, искусство, учитель музыки, студенческие работы, value orientations, artistic values, art, music teacher, student work
Цитування
Трубнікова Д. О. Сутність ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки / Д. О. Трубнікова // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 105–109.