Педагогічна практика у закладах загальної освіти – простір формування професійних компетентностей майбутнього вчителя

dc.contributor.authorКабанська, Г. А.
dc.contributor.authorКабанська, О. С.
dc.contributor.authorМельникова, О. В.
dc.date.accessioned2022-09-09T11:26:18Z
dc.date.available2022-09-09T11:26:18Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ статті автори розкрили важливі аспекти педагогічної практики у закладах повної загальної освіти в системі підготовки майбутнього вчителя відповідно вимог освітнього ступеня «бакалавр». З опорою на особистісний і компетентнісний підходи проаналізовано цілі, завдання, зміст програми такої педагогічної практики. Наголошено увагу на значенні педагогічної практики для систематизації і апробації набутих знань і фахових компетентностей. Зміст модулів робочої навчальної програми побудовано таким чином, що кожен здобувач може реалізувати свою персональну освітню траєкторію, набути досвіду самостійного проведення навчально-виховної роботи учнівським колективом та окремими учнями закладу загальної середньої освіти. Відкритість і прозорість контрольних заходів, діагностичний і формувальний аспект оцінювання є вагомим стимулом для студентів до професійного самовдосконалення, педагогічної творчості та науково-дослідницької роботи ще на етапі здобуття вищої освіти. Авторами статті багато уваги приділено ресурсам педагогічної практики щодо розвитку активного мислення на основі сучасних наукових досягнень. Для цього передбачено елементи колаборації із структурними підрозділами закладів освіти, співпрацю з викладачами університету і вчителями-методистами, елементи взаємного навчання, групові освітні проєкти. Акцентовано увагу, що під час підготовки і звітування про результати проходження педагогічної практики студенти демонструють рівень осмислення теоретичних знань, одержаних при вивченні спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін, досвід практичної педагогічної діяльності в реальних умовах. Важливим мотиваційним моментом у статті визначено процедуру знайомства студентів із закладом, де проходитиме практика, вчителями-методистами, сучасним станом навчально-виховної роботи у школі, з передовим педагогічним досвідом. Викладачі університету системно забезпечують індивідуальну підтримку, менторський супровід і психолого-педагогічну, методичну допомогу студентам-практикантам у розв’язанні задач навчання та виховання учнів. Особливо цікавими для студентів є завдання, пов’язані з навчальною взаємодією з учнями, вивчення їх індивідуальних та вікових особливостей. Авторами зроблено висновок про те, що педагогічна практика сприяє формуванню у студентів творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності, дає змогу набути досвіду аналізу підсумків своєї навчальнопізнавальної і дослідницької діяльності за період навчання в університеті, мотивує до самоосвіти, формує критичне мислення, актуалізує потребу вивчення досвіду роботи вчителів з предметної галузі. In the article, the authors revealed important aspects of pedagogical practice in institutions of complete general education in the system of training future teachers of economic disciplines in accordance with the requirements of the educational degree "bachelor". Based on personal and competence approaches, the goals, objectives, and content of the program of such pedagogical practice are analyzed. The article emphasizes the importance of pedagogical practice for the systematization and testing of acquired knowledge and professional competencies. The content of the modules of the working curriculum is built in such a way that each applicant can implement their personal educational trajectory, gain experience in conducting educational work independently by the student body and individual students of general secondary education. Openness and transparency of control measures, diagnostic and formative aspect of assessment are an incentive for students to professional self-improvement, pedagogical creativity and research work at the stage of higher education. The authors of the article pay much attention to the resources of pedagogical practice for the development of active economic thinking on the basis of modern achievements of economics. For this purpose, elements of collaboration with structural subdivisions of educational institutions, cooperation with university teachers and teachers-methodologists, elements of mutual learning, group educational projects are provided. Emphasis is placed on the fact that during the preparation and reporting on the results of pedagogical practice, students demonstrate the level of understanding of theoretical knowledge obtained in the study of special and psychological-pedagogical disciplines, experience of practical pedagogical activities in real conditions. An important motivational point in the article is the procedure of acquaintance of students with the institution where the practice will take place, teachers-methodologists, the current state of educational work at school, with advanced pedagogical experience. University teachers systematically provide individual support, mentoring and psychological and pedagogical, methodological assistance to students-interns in solving problems of teaching and educating students. Of particular interest to students are the tasks associated with educational interaction with students, the study of their individual and age characteristics. The authors conclude that pedagogical practice promotes the formation of students' creative, research approach to teaching, allows them to gain experience in analyzing the results of their educational and research activities during their studies at the university, motivates self-education, forms critical thinking, actualizes the need study of the experience of teachers in the subject area.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКабанська Г. А. Педагогічна практика у закладах загальної освіти – простір формування професійних компетентностей майбутнього вчителя / Г. А. Кабанська, О. С. Кабанська, О. В. Мельникова // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 51. – С. 88–96. – DOI: 10.34142/23128046.2021.51.09uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7819
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбакалавратuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентuk_UA.UTF-8
dc.subjectуніверситетuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectособистістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectякість освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectbacheloruk_UA.UTF-8
dc.subjectcompetence approachuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical practiceuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentuk_UA.UTF-8
dc.subjectuniversityuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonalityuk_UA.UTF-8
dc.subjectquality of educationuk_UA.UTF-8
dc.titleПедагогічна практика у закладах загальної освіти – простір формування професійних компетентностей майбутнього вчителяuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePedagogical practice in general education institutions – space of formation of professional competencies of the future teacheruk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ttmniv_2021_51_11.pdf
Розмір:
365.73 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: