Проблеми навчання школярів хоровому співу у 20-х роках ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Анотація
В статті висвітлено проблеми навчання школярів хоровому співу у 20-х роках ХХ століття. На підставі аналізу публікацій провідних науковців і вчителів було з’ясовано, що в цей період основну мету хорового співу педагоги вбачали у правильному розвитку всього організму. У зв’язку з цим підкреслювалась важливість і необхідність навчання хоровому співу всіх учнів з раннього віку, незалежно від музичних здібностей. Зміст навчання, на думку багатьох, спрямовувався на розвій емоційності, виразності та засвоєння нотної грамоти. Питання формування у школярів вокально-хорових навичок отримували лише поодинокого теоретичного опрацьовування і у своїй більшості залишалися поза увагою науковців та музикантів-методистів. В статье освещены проблемы обучения школьников хоровому пению в 20-х годах ХХ века. На основании анализа публикаций ведущих ученых и учителей было выяснено, что в этот период основную цель хорового пения педагоги видели в правильном развитии всего организма. В связи с этим подчеркивалась важность и необходимость обучения хоровому пению всех учеников с раннего возраста, независимо от музыкальных способностей. Содержание обучения, по мнению многих, направлялось на развитие эмоциональности, выразительности и усвоения нотной грамоты. Вопросы формирования у школьников вокально-хоровых навыков освящались только в одиночных работах и в большинстве оставались без внимания ученых и музыкантов-методистов. The article highlights the problems of teaching schoolchildren choral singing in the 20s of the twentieth century. Based on the analysis of publications by leading scientists and teachers, it was found out that during this period, teachers saw the main goal of choral singing in the proper development of the whole organism. In this regard, the importance and necessity of teaching choral singing to all students from an early age, regardless of musical ability, was emphasized. The content of the training, according to many, was aimed at developing emotionality, expressiveness and mastery of musical notation. The issues of the formation of vocal and choral skills among schoolchildren were consecrated only in solitary works and for the most part were ignored by scientists and methodologists.
Опис
Ключові слова
хоровий спів, навчання співу, технічні навички, голосовий апарат, хоровое пение, обучение пению, технические навыки, голосовой аппарат, choral singing, singing training, technical skills, voice apparatu
Цитування
Соколова А. В. Проблеми навчання школярів хоровому співу у 20-х роках ХХ століття / А. В. Соколова // Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe: zbiór raportów naukowych, Kraków, 29-31.01.2013. – Kraków : Diamond trading tour, 2013. – S. 86–90.