Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності «014 Середня освіта (Математика)»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна магістерська робота зі спеціальності «014 Середня освіта (Математика)» – це комплексне, об’ємне навчально-наукове дослідження, яке передбачає творчий підхід здобувача освіти до опрацювання його змісту і ретельність, грамотність оформлення. Здобувач, готуючи магістерську роботу, систематизує, поглиблює і закріплює знання, отримані в процесі навчання. Виявлений ступінь засвоєння ним теоретичного матеріалу оцінюється за 100-бальною шкалою. За рівнем виконання магістерської роботи і результатами її захисту робиться висновок про засвоєння здобувачем освіти знань із дисципліни, що виявляється у відповідній оцінці. Qualification Master's Work in the specialty "014 Secondary Education (Mathematics)" is a comprehensive, three-dimensional educational and scientific research, which provides a creative approach of the applicant for education to process its content and diligence, literacy. The applicant, when preparing a master's work, systematizes, deepens and consolidates the knowledge gained in the learning process. The degree of assimilation of theoretical material is evaluated on a 100-point scale. The level of performance of the master's work and the results of its protection draws a conclusion on the assimilation of the knowledge of education in the discipline, which is manifested in the corresponding assessment.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, математика, кваліфікаційні роботи, магістерські роботи, мethodical recommendations, mathematics, qualification papers, master's papers
Цитування
Жерновникова О. А. Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) / О. А. Жерновникова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 24 с.