Робоча програма та методичні рекомендації до курсу «Історія математики»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-09-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Курс "Історія математики" має ознайомити студентів з історією виникнення та розвитку окремих математичних понять, ідей, відкриттів, з основними віхами життя та діяльності як видатних математиків світу так і вітчизняних вчених; з старовинними задачами та старовинними і сучасними методами розв’язування; прищепити студентам любов до математики, до вітчизняної історії, виховувати почуття патріотизму; виробляти навички користування науковою літературою, вміти аналізувати та систематизувати історичний матеріал. Курс "История математики" должен ознакомить студентов с историей возникновения и развития отдельных математических понятий, идей, открытий, с основными вехами жизни и деятельности как выдающихся математиков мира так и отечественных ученых; со старинными задачами и старинными и современными методами решения; привить студентам любовь к математике, к отечественной истории, воспитывать чувство патриотизма; вырабатывать навыки пользования научной литературой, уметь анализировать и систематизировать исторический материал. The course "History of Mathematics" should acquaint students with the history of the emergence and development of certain mathematical concepts, ideas, discoveries, with the main milestones of life and activity of both outstanding mathematicians of the world and domestic scientists; with old tasks and old and modern methods of solving; instill in students a love of mathematics, of national history, to cultivate a sense of patriotism; to develop skills in the use of scientific literature, to be able to analyze and systematize historical material.
Опис
Ключові слова
математика, історія математики, методологія математики, математика, история математики, методологія математики, Mathematics, history of mathematics, methodology of mathematics
Цитування
Сіра І. Т. Робоча програма та методичні рекомендації до курсу "Історія математики" : метод. рек. для студентів-магістрів спец. "математика" педагогічних ВНЗ / І. Т. Сіра ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 29 с.