ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ГЛОРИФІКАЦІЯ» ЯК ФОРМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 436-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У поданій статті досліджуються окремі зміни до чинного Кримінального кодексу України, спричинені актом агресії російської федерації. Зазначено, що відповідно до таких змін у сучасному кримінальному праві з’явилися нові поняття, невідомі раніше українському кримінальному праву. Одним із таких термінів сучасного кримінального законодавства та права стало поняття «глорифікація», що передбачено ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Аналіз наукової літератури та довідникових джерел свідчить про недостатнє дослідження зазначеного поняття як на мовному, так і на правовому рівні. Констатується певний факт полеміки щодо необхідності введення саме цього поняття до правової системи України. Визначається, що згідно з чинним законодавством України про кримінальну відповідальність глорифікованими можуть бути тільки фізичні особи. Відповідальності за глорифікацію інших явищ відповідно до цієї норми на сьогодні не існує, що визначається як недолік чинного законодавства. Наведено загально-теоретичне тлумачення поняття «глорифікація». In the presented article pre-conditions of changes are determined in the operating Criminal code of Ukraine, caused the act of aggression of the russian federation. Established, that in accordance with such changes new concepts, unknown before to the Ukrainian criminal right, appeared in a modern criminal right. One of the new terms that appeared in modern criminal legislation and, accordingly, the law, was the concept of "glorification, which is provided for in Art. 436-2 of the Criminal Code of Ukraine. The analysis of scientific literature and sources of reference book testifies to the insufficient analysis of the indicated concept as on linguistic so at legal level. The certain fact of polemic is established in relation to a necessity introduction of this concept to the legal system of Ukraine. It is determined that in obedience to the current legislation of Ukraine about criminal responsibility of glorification there can be only physical persons. Responsibility after glorification of other phenomena in accordance with the indicated norm can not come now, that is determined as a lack of current legislation. Common-theoretical interpretation of concept of glorification is given.
Опис
Ключові слова
військові кримінальні правопорушення, об’єкт, об’єктивна сторона, покарання, глорифікація, воєнний стан, кримінальна відповідальність, кримінально-правові засоби, military criminal offences, object, objective side, punishment, glorification, martial law, criminal liability, criminal legal means
Цитування
Шинкарьов Ю. В. Правова характеристика поняття «глорифікація» як форми об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436-2 Кримінального кодексу України / Ю. В. Шинкарьов, О. О. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 36. – С. 23–30.