ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено процес формування компетентностей в учнів до дій у надзвичайних ситуаціях у рамках позашкільної освіти. Предмет дослідження – ефективні підходи та методи формування компетентностей учнів до дій у надзвичайних ситуаціях в позашкільній освіті загальноосвітніх навчальних закладів. Для визначення рівня знать та умінь учнів до дій у надзвичайних ситуаціях застосовано такі методи дослідження: - анкетування (має на меті допомогти з'ясувати свідомість, знання, уміння та готовність учнів до дій у надзвичайних ситуаціях); - фокус-групи (направлена на обговорення та виявлення ключових аспектів, що впливають на процес формування компетентностей у учнів у надзвичайних ситуаціях). Наукова новизна полягає у: - розширення уявлення формування компетентностей до дій у надзвичайних ситуаціях саме в контексті позашкільної освіти; - акцент на практичних аспектах формування компетентностей, включаючи методичні розробки заняття; - розширення методів формування компетентностей у учнів до дій у надзвичайних ситуаціях. Практичне значення одержаних результатів має важливе значення для навчально-виховного процесу та безпеки учнів і включає в себе: - підготовку учнів до надзвичайних ситуацій: методики формування компетентностей нададуть учням необхідні навички, які можна застосувати під час надзвичайних ситуаціях. - підготовку педагогічних працівників: результати дослідження нададуть педагогічним працівникам інформацію щодо ефективних методів та підходів до формування ключових компетентностей до дій у надзвичайних ситуаціях. In the qualification work, the process of formation of competences in students for actions in emergency situations within the framework of extracurricular education was investigated. The subject of the research is effective approaches and methods of forming students' competencies for actions in emergency situations in extracurricular education general educational institutions. To determine the level of knowledge and skills of students for actions in emergency situations, the following research methods were used: - surveying (aimed at helping to find out the awareness, knowledge, skills and readiness of students to act in emergency situations); - focus groups (aimed at discussing and identifying key aspects affecting the process of students' competence formation in emergency situations). Scientific novelty consists in: - expansion of the concept of formation of competences for actions in emergency situations precisely in the context of extracurricular education; - emphasis on practical aspects of competence formation, including methodical development of classes; - expansion of methods of formation of students' competences for actions in emergency situations. The practical significance of the obtained results is important for the educational process and the safety of students and includes: - preparing students for emergency situations: competence-building methods will provide students with the necessary skills that can be applied during emergency situations. - training of teaching staff: the results of the study will provide teaching staff with information on effective methods and approaches to the formation of key competencies for actions in emergency situations.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, формування компетентностей, надзвичайні ситуації, освітній процес, extracurricular education, competence formation, emergency situations, educational process
Цитування
Романенко-Брезгунова Ю. Ю. Формування компетентностей учнів до дій у надзвичайних ситуаціях у позашкільній освіті : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) / Ю. Ю. Романенко-Брезгунова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2024. – 52 с. : іл., табл. + дод.
Колекції