Формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування загальнонавчальних умінь – це неодмінна умова повноцінного навчання учнів. Процес формування має міжпредметний характер, у ньому органічно взаємодіють змістова мотиваційна та процесуальна сторони. В статье рассмотрено формирование общеучебных умений – это непременное условие полноценного обучения учащихся. Процесс формирования имеет межпредметный характер, в нем органично взаимодействуют содержательная мотивационная и процессуальная стороны. The article deals with the formation of general academic skills – it is a prerequisite for full-fledged learning of students. The process of formation has an interdisciplinary nature, it organically interacts the content motivational and procedural sides.
Опис
Ключові слова
загальнонавчальні уміння, учні, початкова школа, студентські роботи, общеучебные умения, ученики, начальная школа, студенческие работы, general educational skills, abilities, primary school, student works
Цитування
Павленко Б. Формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів початкової школи / Б. Павленко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 48.