КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ДВОРЯНСЬКОЇ САДИБИ СЛОБОЖАНЩИНИ КІНЦЯ ХVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються значення дворянської садиби як культурологічного майданчика комунікацій, попри всю складність перебігу культурно-історичного процесу на Слобожанщині. Зазначається, що культурний простір садиби значною мірою забезпечував духовний та інтелектуальний зв’язок поколінь українського народу і вплинув на формування етнокультурної, а згодом і національної ідентичності. Садиба, яка створювалася під впливом просвітницьких ідей, була вже не тільки господарською одиницею, а й мультикультурним простором для дворянства. Не менш важливою типологічною ознакою, що об’єднує заміські садибні помешкання слобідських дворян, є певна відстороненість від жвавого міського життя за межами маєтку, хоча ступінь вияву цієї риси залежав від світоглядних переконань та особливостей приватного життя власника. Особливу роль у житті поміщиків Слобожанщини відігравали садиби-родові маєтки найзнаменитіших дворянських родин або відомих людей регіону. Господарі таких маєтків цікавилися останніми досягненнями в галузі сільського господарства, промисловості, ознайомлювалися з передовими технологіями в мистецтві, політиці, науці. Такі садиби впливали не лише на розвиток повітів, але й на всю губернію. Це насамперед Графське – графа Гендрикова, Основа – Квіток, Старий Мерчик – Шидловського, Шаровка – Ольховського, Бабаї – Щербініних тощо. Виявлено, що функціонування маєткових утворень як культуротворчих осередків визначалося збереженням певних традиційних ознак приватновласницької садиби на Слобожанщині, сформованих ще на межі XVIII–XIX ст., так і модифікацією їх відповідно до нових потреб духовного життя. The article analyzes the importance of the noble estate as a cultural platform of communications, despite the complexity of the cultural and historical process in Slobozhanshchina. It is noted that the cultural space of the estate largely provided the spiritual and intellectual connection of generations of the Ukrainian people and influenced the formation of ethnocultural and later national identity. The estate, which was created under the influence of enlightenment ideas, was no longer just an economic unit, but also a multicultural space for the nobility. An equally important typological feature that unites the country estates of Sloboda nobles is a certain remoteness from the bustling city life outside the estate, although the degree of manifestation of this feature depended on the worldview and characteristics of the owner's private life. A special role in the life of the landowners of Slobozhanshchyna was played by the estates of the most famous noble families or famous people of the region. The owners of such estates were interested in the latest achievements in the field of agriculture, industry, got acquainted with advanced technologies in art, politics, science. Such estates influenced not only the development of counties, but also the entire province. These are, first of all, Grafske - Count Hendrykov, Osnova - Kvitok, Stary Merchyk - Shidlovsky, Sharovka - Olkhovsky, Babai - Shcherbinin and others. It was found that the functioning of estates as cultural centers was determined by the preservation of certain traditional features of the private estate in Slobozhanshchyna, formed at the turn of the XVIII-XIX centuries, and their modification in accordance with the new needs of spiritual life.
Опис
Ключові слова
дворянство, садиби, Слобожанщина, nobility, estates, Slobozhanshchyna
Цитування
Луценко М. В. Культурний простір дворянської садиби Слобожанщини кінця XVIII – першої половини XIX ст. / М. В. Луценко // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків, 2020. – Вип. 58. – С. 120–124.