Суть і структура медіа компетентності молодшого школяра

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування медіа компетентності молодшого школяра. Медіа компетентність у сучасному світі є широко вживаним поняттям, що відображає актуальну здатність людини знаходити, ефективно використовувати, оцінювати та передавати інформацію в особистісній та професійній діяльності. Зазначено, що високий рівень сформованості медіа компетентності молодшого школяра характеризується: вмінням виділити головний сенс в медіатексті; виявлення основних компонентів медіатексту; визначення схожих та унікальних фрагментів; оцінка цінності медіатексту або його фрагменту; судження на основі порівняння за певним критерієм; здатність створювати коротке, ясне й точне описання медіатексту тощо. The publication examines the formation of media competence of a junior high school student. Media competence in the modern world is a widely used concept that reflects the actual ability of a person to find, effectively use, evaluate and transmit information in personal and professional activities. It is noted that the level of formation of the media competence of the junior high school student is high characterized by: the ability to highlight the main meaning in the media text; identification of the main components of the media text; identification of similar and unique fragments; assessment of the value of a media text or its fragment; judgment based on a comparison based on a certain criterion; the ability to create a short, clear and accurate description of the media text, etc.
Опис
Ключові слова
медіа компетентність, медіатекст, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, media competence, media text, primary school students, master's theses
Цитування
Шатун М. Суть і структура медіа компетентності молодшого школяра / М. Шатун // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 37.