ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено історію математики як засіб формування культури математичного мислення. Історія математики представляє багатий матеріал про діяльність учених як яскраве свідчення величі їхньої праці та наочне підтвердження великої цінності наукового знання. Виділено цілі уведення елементів історії в навчання математики та засобів, якими вона має для формування загальної культури. Зазначено, що урахування всіх вимог до формування математичної культури учнів у процесі вивченні математики сприятиме якісному засвоєнню математичних знань. The publication investigates the history of mathematics as a means of forming a culture of mathematical thinking. The history of mathematics presents a rich material about the activities of scientists as a vivid testimony to the greatness of their work and a clear confirmation of the great value of scientific knowledge. The aims of introducing elements of history into mathematics teaching and the means it has for forming a general culture are highlighted. It is noted that taking into account all the requirements for the formation of students' mathematical culture in the process of studying mathematics will contribute to the quality of mathematical knowledge.
Опис
Ключові слова
історія математики, математична культура, вивчення математики, history of mathematics, mathematical culture, learning mathematics
Цитування
Сіра І. Т. Історія математики як засіб формування культури математичного мислення / І. Т. Сіра// Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 964–968.