КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації містять опис вибіркової навчальної дисципліни «Коучингові технології в освіті», зміст семінарських занять, завдання до самостійної роботи та її критерії оцінювання. У методичних рекомендаціях подано корисні джерела, посилання на інформаційні ресурси. Methodical recommendations include a description of the selective educational discipline "Coaching technologies in education", the content of seminar classes, tasks for independent work and its evaluation criteria. Useful sources and links to information resources are provided in the methodological recommendations.
Опис
Ключові слова
коучинг, НУШ, учитель-коуч, освітній процес, coaching, NUS, teacher-coach, educational process
Цитування
Собченко Т. М. Коучингові технології в освіті : метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи з вибіркової навч. дисципліни для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / Т. М. Собченко, Л. Д. Зеленська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 27 с. : табл.