Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Верховенство права» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Вивчення навчальної дисципліни «Верховенство права» саме здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» пояснюється об’єктивною складністю змістового наповнення курсу та володіння магістрантами необхідною теоретичною та практичною підготовкою для дослідження та обговорення питань верховенства права. Метою викладання навчальної дисципліни «Верховенство права» є сприяння розвитку сучасної непозитивної правосвідомості майбутніх правників, що базується на осмисленні права не тільки і не стільки як інструменту державної політики, а як духовного феномену, що ґрунтується на виробленій століттями системі загальнолюдських цінностей, і саме ці цінності утверджує як антипод свавіллю, зокрема з боку держави, її органів та посадових осіб. Ключова роль у забезпеченні програмових результатів навчання при вивченні курсу належить семінарським заняттям. The study of the academic discipline "Rule of Law" by students of the second (master's) level of higher education in the specialty 081 "Law" is explained by the objective complexity of the content of the course and master's students' possession of the necessary theoretical and practical training for research and discussion of issues of the rule of law. The purpose of teaching the academic discipline "Rule of Law" is to promote the development of modern non-positive legal awareness of future lawyers, which is based on the understanding of law not only and not so much as an instrument of state policy, but as a spiritual phenomenon based on the system of universal human values developed over the centuries, and precisely these values asserts as the antithesis of arbitrariness, in particular on the part of the state, its bodies and officials. Seminar classes play a key role in ensuring program learning outcomes when studying the course.
Опис
Ключові слова
верховенство права, юридична освіта, підготовка магістрів, семінарські заняття, методичні рекомендації, rule of law, legal education, master's training, seminar classes, methodical recommendations
Цитування
Шевченко Л. А. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Верховенство права» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право / Л. А. Шевченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 79 с.