НОВЕЛИ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ЖІНОК ТА ОСІБ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У публікації розглянуто правовове регулювання праці жінок, осіб із сімейними обов‘язками, які торкнулися таких умов праці як робочий час та час відпочинку. Зазначено, що тимчасові норми режиму воєнного стану запровадили новели у правовому регулюванні праці жінок, осіб із сімейними обов‘язками, які торкнулися зняття заборон на застосування жіночої праці у нічий час, на важких роботах, на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах та встановили виключення щодо обмежень реалізації права на відпустку для осіб із сімейними обов‘язками. The publication examines the legal regulation of the work of women, persons with family responsibilities, which affected such working conditions as working hours and rest time. It is noted that the temporary rules of the martial law regime introduced novelties in the legal regulation of the work of women, persons with family responsibilities, which touched on the lifting of prohibitions on the use of women's work at random hours, in heavy work, in work with harmful or dangerous working conditions, as well as on underground works and established exceptions to restrictions on the exercise of the right to vacation for persons with family responsibilities.
Опис
Ключові слова
трудове право, регулювання праці, воєнний стан, аспірантські роботи, labor law, labor regulation, martial law, postgraduate works
Цитування
Новіченко Н. В. Новели режиму воєнного стану, що регламентують робочий час і час відпочинку жінок та осіб із сімейними обов'язками / Н. В. Новіченко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 153–155.