КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ В ДИСКУРСІ ІНТЕРВ‘Ю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дипломній роботі розглядається концепт НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ в англомовному дискурсі. Ця проблема в сучасному мультикультурному та багатонаціональному світі набуває особливої актуальності у зв’язку із процесами соціокультурного становлення, перерозподілу територій та боротьби країн за незалежність. Результатом здійсненого дослідження є висновок про те, що розглянутий концепт охоплює етнічну самоідентифікацію суб’єкта з певним політичним утворенням. Національна ідентичність актуалізується та функціонує в мові, яка виступає універсальним засобом самоусвідомлення. In the graduate work deals with the concept of NATIONAL IDENTITY in English discourse. This problem in today's multicultural and multinational world is becoming especially relevant according to the processes of socio-cultural formation, redistribution of territories and struggle of countries for independence. As a result of the conducted research we have come to the conclusion that the considered concept covers ethnic self-identification of a subject with a certain political entity. National identity is actualized and becomes functional in speech which acts as a universal means of self-awareness.
Опис
Ключові слова
дискурс НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, ідентифікація, дослідження, «homo socius», нація, культурна різноманітсть, мультикультуралізм, «плавильний казан», discourse NATIONAL IDENTITY, identification, research, nation, cultural diversity, "Melting Pot"
Цитування
Сорокіна В. А. Конструювання ідентичності сучасної амеріканської відомої особистості в дискурсі інтерв'ю : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / В. А. Сорокіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 72 с. : дод.
Колекції