Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людей в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Ціннісні ставлення – це система відношень до соціальної дійсності, прагнень особистості, вищий рівень уявлень про сенс життя і діяльності, про ідеали, які в сукупності лежать в основі активності кожної дитини, є внутрішнім джерелом її діяльності, поведінки. Категорія «ціннісне ставлення» є складним новоутворенням, яке ґрунтується на взаємозв’язку таких дефініцій, як цінність, особистісна цінність, ціннісні орієнтації. Саме в молодшому шкільному віці діти все більше здатні до наслідування; значної ролі набувають оцінка й самооцінка дій і вчинків, взаємо- та самоконтроль у поведінці й діяльності. Ці досягнення психічного розвитку школярів молодшого шкільного віку слід використовувати для виховання ціннісного ставлення до людей в освітньому процесі початкової школи. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі обґрунтовується актуальність магістерської роботи, визначається мета і завдання, а також об’єкт, предмет і методи дослідження. Перший розділ присвячений теоретичним питанням виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людей. У роботі визначено сутність понять «цінності» та «ціннісні ставлення», зміст, методи, форми виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людей в освітньому процесі початкової школи. У другому розділі наводиться хід та результати експериментальної роботи з виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людей в освітньому процесі початкової школи. У висновках підсумовуються результати проведеного магістерського дослідження. Отже, щоб виховати ціннісне ставлення до людей у молодшому шкільному віці в освітньому процесі, вчителю за допомогою системи засобів виховного впливу необхідно формувати у дітей орієнтацію на людину, особистість як найбільшу цінність у житті. Ценностные отношения – это система отношений к социальной действительности, стремлениям личности, высший уровень представлений о смысле жизни и деятельности, об идеалах, которые в совокупности лежат в основе активности каждого ребенка, являются внутренним источником его деятельности, поведения. Категория «ценностное отношение» является сложным новообразованием, основанным на взаимосвязи таких дефиниций, как ценность, личностная ценность, ценностные ориентации. Именно в младшем школьном возрасте дети все больше способны подражать; важную роль приобретают оценка и самооценка действий и поступков, взаимо- и самоконтроль в поведении и деятельности. Эти достижения психического развития школьников младшего школьного возраста следует использовать для воспитания ценностного отношения к людям в образовательном процессе начальной школы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников. Во введении обосновывается актуальность магистерской работы, определяется цель и задачи, а также объект, предмет и методы исследования. Первый раздел посвящен теоретическим вопросам воспитания в младших школьников ценностного дела к людям. В работе определены сущность понятий «ценности» и «ценностные отношения», содержание, методы, формы воспитания у младших школьников ценностного отношения к людям в образовательном процессе начальной школы. Во второй главе приводится ход и результаты экспериментальной работы по воспитанию у младших школьников ценностного отношения к людям образовательном процессе начальной школы В выводах заключаются результаты проведенного магистерского исследования. Следовательно, чтобы воспитать ценностное отношение к людям в младшем школьном возрасте в образовательном процессе, учителю с помощью системы средств воспитательного воздействия необходимо формировать у детей ориентацию на человека, личность как величайшую ценность в жизни. Values are a system of attitudes to social reality, the aspirations of the individual, the highest level of ideas about the meaning of life and activity, about the ideals that together underlie the activity of each child, are the internal source of its activities and behavior. The category "value attitude" is a complex neoplasm, which is based on the relationship of such definitions as value, personal value, value orientations. It is in the early school years that children are increasingly able to imitate; assessment and self-assessment of actions and deeds,mutual and self-control in behavior and activity acquire a significant role. These achievements of mental development of primary school students should be used to cultivate values towards people in the educational process of primary school. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of sources used. The introduction substantiates the relevance of the master's thesis, defines the purpose and objectives, as well as the object, subject and research methods. The first section is devoted to theoretical issues of educating junior high school students to value people. We have defined the essence of the concepts of «values» and «value attitude to people», the content, methods, forms of education of junior students of values to people in the educational process of primary school. In the second section, experimental work is carried out on the education of younger students' values towards people in the educational process of primary school. The conclusions summarize the results of the qualifying work. Thus, in order to cultivate a valued attitude towards people in the early school years in the educational process, the teacher with the help of a system of means of educational influence must form in children a focus on personality as the greatest value in relationships.
Опис
Ключові слова
цінності, ціннісні орієнтації, ціннісне ставлення до людей, освітній процес, молодші школярі, ценности, ценностные ориентации, ценностное отношение к людям, образовательный процесс, младшие школьники, values, value orientations, value attitude to people, educational process, junior schoolchildren
Цитування
Дубініна Н. В. Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людей в освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Н. В. Дубініна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти – Харків, 2021. – 69 с.
Колекції