НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТРАМ ОСВІТНІХ, ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "ХПІ"
Анотація
В статті розглянуто проблеми професійної підготовки магістрів освітніх, педагогічних наук у закладах вищої освіти; досліджено теоретико-методичні засади удосконалення методик викладання навчальних дисциплін у професійній підготовці магістрів; доведено необхідність їх модернізації за рахунок впровадження інноваційних методів і технологій навчання, діалогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Реалізовано методику викладання навчальних дисциплін магістрам освітніх, педагогічних наук в умовах дистанційного навчання. В статье рассмотрены проблемы профессиональной подготовки магистров образовательных, педагогических наук в учреждениях высшего образования; исследовано теоретико-методические основы совершенствования методик преподавания учебных дисциплин в профессиональной подготовке магистров; доказана необходимость их модернизации за счет внедрения инновационных методов и технологий обучения, диалогического взаимодействия субъектов образовательного процесса. Реализовано методику преподавания учебных дисциплин магистрам образовательных, педагогических наук в условиях дистанционного обучения. The article examines the problems of professional training of masters in pedagogical sciences in higher education institutions; analyzes theoretical and methodological bases for improving the methods of teaching academic disciplines in the professional training of masters; proves the necessity of their modernization by introducing innovative methods and teaching technologies, dialogical interaction of the subjects of the educational process. Implemented the methodology of teaching academic disciplines to masters of educational, pedagogical sciences in a distance learning environment.
Опис
Ключові слова
методика викладання, вища освіта, заклад вищої освіти, викладач, магістр освітніх, педагогічних наук, методика преподавания, высшее образование, учреждение высшего образования, преподаватель, магистр образовательных, педагогических наук, teaching methodology, higher education, institution of higher education, teacher, master of education, pedagogical sciences
Цитування
Кайдалова Л. Г. Напрями вдосконалення методик викладання навчальних дисциплін магістрам освітніх, педагогічних наук / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 2. – С. 59–69.