Прiоритетнi напрями iнновацiйного розвитку нацiональної економіки України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
В статтi розглянуто інноваційну діяльність української економіки. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності української економіки в сучасних умовах може лише на підставі застосування інноваційної моделі розвитку. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні – це науково, економічно й соціально обґрунтовані та законодавчо визначені напрями інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високо-технологічній конкурентоспроможній, екологічно чистій продукції, високоякісних послугах та збільшення експортного потенціалу держави. В статье рассмотрена инновационная деятельность украинской экономики. Повышение эффективности и конкурентоспособности украинской экономики в современных условиях может лишь на основании применения инновационной модели развития. Приоритетные направления инновационной деятельности в Украине – это научно, экономически и социально обоснованные и законодательно определенные направления инновационной деятельности, направленные на обеспечение потребностей общества в высоко-технологической, конкурентоспособной, экологически чистой продукции, высококачественных услугах и увеличении экспортного потенциала государства. The article considers the innovation activities of the Ukrainian economy. Increase of efficiency and competitiveness of Ukrainian economy in modern conditions can only be based on the application of innovative model of development. Priority directions of innovation activity in Ukraine are scientifically, economically and socially substantiated and legislatively defined directions of innovation activity, aimed at meeting the needs of society in high-tech, competitive, environmentally friendly products, high quality services and increasing the export potential of the state.
Опис
Ключові слова
інноваційний розвиток, економіка України, пріоритетні напрями, магістерські роботи, инновационное развитие, экономика Украины, приоритетные направления, магистерские работы, innovative development, Ukrainian economy, priority directions, master's work
Цитування
Сидоренко М. О. Прiоритетнi напрями iнновацiйного розвитку нацiональної економіки України / М. О. Сидоренко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 15–16 .