ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ У РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку є однією із стрижневих проблем дошкільної лінгводидактики. Казка є одним з природних і ефективних засобів впливу на дитину, що є важливим для розвитку зв’язного мовлення дітей із загальним недорозвитком мовлення. Развитие связной речи детей дошкольного возраста является одной из стержневых проблем дошкольной лингводидактики. Сказка является одним из природных и эффективных средств воздействия на ребенка, она важна для развития связной речи детей с общим недоразвитием речи. The development of coherent speech of children of preschool age is one of the core problems of preschool linguodidactics. The fairy tale is one of the natural and effective means of influencing the child, it is important for the development of coherent speech of children with a general speech underdevelopment.
Опис
Ключові слова
лінгводидактика, зв’язне мовлення, недорозвиток мовлення, казки, студентські роботи, лингводидактика, связная речь, недоразвитие речи, сказки, студентческие работы, linguodidactics, coherent speech, underdevelopment of speech, fairy tales, student work
Цитування
Воробйова А. Р. Використання казки у розвитку зв’язного мовлення дітей із загальним недорозвитком мовлення / А. Р. Воробйова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 632–634.