СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті наведена стратегія боротьби лікарів з болями у спині, звертається увага не тільки на медикаментозне і хірургічне лікування, але і на правильне харчування, фізичну активність і застосування нетрадиційних методів лікування. Але ніяке лікування не може бути ефективним без усунення причини захворювання, і всі профілактичні заходи необхідно виконувати, як до, так і під час лікування. Лікування дефектів постави і деформації опорно-рухового апарату комплексне. Воно передбачає використання лікувальної фізичної культури разом з масажем, фізіотерапією, загартуванням, гігієнічними та оздоровчими заходами у режимі навчання, праці та відпочинку. Наведені дослідження з діагностики сколіозу у дітей 12-14 років, які проводились на базі Харківської гімназії № 172. Вони проходили в два етапи. На першому етапі дослідження був вивчений сучасний стан питання за літературними джерелами, На другому етапі проведено вивчення та оцінка функціональних можливостей дітей, створена програма фізичної реабілітації дітей зі сколіозом І - ІІ ступенів, виявлення причин порушення постави. Проведено анкетування зі школярами з метою виявлення кількості часу, під час якого у них обмежена рухова активність, та кількість часу відвідування ними спортивних секцій та гуртків. З метою профілактики та лікування дефектів постави і деформації опорно-рухового апарата складена програма комплексної фізичної реабілітації, яка передбачає використання лікувальної фізичної культури разом з масажем, фізіотерапією, загартуванням, гігієнічними та оздоровчими заходами у режимі навчання, праці та відпочинку школярів. В статье приведена стратегия борьбы врачей с болями в спине, обращается внимание не только на медикаментозное и хирургическое лечение, но и на правильное питание, физическую активность и применение нетрадиционных методов лечения. Но никакое лечение не может быть эффективным без устранения причины заболевания, и все профилактические меры необходимо выполнять, как до, так и во время лечения. Лечение дефектов осанки и деформации опорно-двигательного аппарата комплексное. Оно предполагает использование лечебной физической культуры совместно с массажем, физиотерапией, закаливанием, гигиеническими и оздоровительными мероприятиями в режиме учебы, труда и отдыха. Приведены исследования по диагностике сколиоза у детей 12-14 лет, которые проводились на базе Харьковской гимназии № 172. Они проходили в два этапа. На первом этапе исследования было изучено современное состояние вопроса по литературным источникам, На втором этапе проведено изучение и оценка функциональных возможностей детей, создана программа физической реабилитации детей со сколиозом I-II степеней, выявление причин нарушения осанки. Проведено анкетирование со школьниками с целью выявления количества времени, во время которого у них ограничена двигательная активность, и количество времени посещение ими спортивных секций и кружков. С целью профилактики и лечения дефектов осанки и деформации опорно-двигательного аппарата составлена программа комплексной физической реабилитации, которая предусматривает использование лечебной физической культуры совместно с массажем, физиотерапией, закаливанием, гигиеническими и оздоровительными мероприятиями в режиме учебы, труда и отдыха школьников.
Опис
Ключові слова
сколіоз, фізична реабілітація, підлітки, сколиоз, физическая реабилитация, подростки, scoliosis, physical rehabilitation, teenagers
Цитування
Комісова Т. Є. Сучасні методи фізичної реабілітації підлітків зі сколіозом / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, А. Ю. Сакали // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 553–556.