Політична освіта студентства та молодих учених як інструмент протидії популізму в епоху глобальної віртуалізації політики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"
Анотація
Автором було проаналізовано політичну освіту студентства та молодих учених як інструмент протидії популізму в епоху глобальної віртуалізації політики. Популізм як «мистецтво політиків завойовувати симпатії виборців» є поширеним й загальновідомим прийом політичної боротьби, невід’ємним елементом будь-якої політичної сили, яка веде боротьбу за владу. Політична боротьба та популізм мають синкретичний (цілісний, неподільний) зв’язок, політикам притаманно експлуатувати популістську риторику та використовувати популістські гасла в боротьбі за голоси «пересічних виборців». Автором было проанализировано политическое образование студентов и молодых ученых как инструмент противодействия популизму в эпоху глобальной виртуализации политики. Популизм как «искусство политиков завоевывать симпатии избирателей» является распространенным и общеизвестным прием политической борьбы, неотъемлемым элементом любой политической силы, которая ведет борьбу за власть. Политическая борьба и популизм имеют синкретическую (целостную, неделимую) связь, политикам свойственно эксплуатировать популистскую риторику и использовать популистские лозунги в борьбе за голоса «рядовых избирателей». The author analysed the political education of students and young academics as a tool to counter populism in the era of global virtualisation of politics. Populism as "the art of politicians to win the sympathy of voters" is a common and well-known technique of political struggle, an integral element of any political force that struggles for power. Political struggle and populism have a syncretic (holistic, indivisible) connection; politicians tend to exploit populist rhetoric and use populist slogans to compete for the votes of "ordinary voters".
Опис
Ключові слова
політична освіта, студенти, молоді учені, популізм, глобальна віртуалізація політики, политическое образование, студенты, молодые ученые, популизм, глобальная виртуализация политики, political education, students, young scientists, populism, global virtualization of politics
Цитування
Калюжна Ю. І. Політична освіта студентства та молодих учених як інструмент протидії популізму в епоху глобальної віртуалізації політики / Ю. І. Калюжна // Організаційно-управлінські підходи та зміст підвищення кваліфікації викладачів на початкових етапах академічної кар’єри : програма та матеріали ХХVІІІ наук.-теорет. конф. молодих учених, Харків,10 квіт. 2021 р. / Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад." ; [редкол.: К. В. Астахова та ін.] – Харків : Вид-во НУА, 2021. – С. 53–58.