Соціально-географічний аналіз демографічного розвитку населення Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналізовано демографічну ситуацію в Харківській області. Проведено аналіз загальної чисельностї населення області за період з 1991 по 2019 роки. Проаналізована динаміка чисельності населення, коефіцієнтів народжуваності, смертності, середня тривалість життя. Розглянуто групу факторів, що впливають на динаміку демографічних процесів у Харківській області, основні з них - соціально-економічні, економіко-демографічні, міграційні. Дано опис негативним демографічним процесам в області - старінню населення, зменшенню рівня народжуваності. Дано пропозиції щодо подолання демографічної кризи в області. Проанализирована демографическая ситуация в Харьковской области. Проведен анализ общей численности населения области за период с 1991 по 2019 годы. Проанализирована динамика численности населения, коэффициентов рождаемости, смертности, средней продолжительности жизни. Рассмотрена группа факторов, влияющих на динамику демографических процессов в Харьковской области, основные из них - социально-экономические, экономико-демографические, миграционные. Дано описание негативным демографическим процессам в области - старение населения, уменьшение уровня рождаемости. Даны предложения по преодолению демографического кризиса в области. Demographic situation in Kharkiv region was analyzed. The analysis of the total population of the region for the period from 1991 to 2019 was conducted. The dynamics of population size, fertility rates, mortality rates, average life expectancy are analyzed. The group of factors influencing the dynamics of demographic processes in Kharkiv region is considered, the main ones are socio-economic, economic-demographic, migration. The description of the negative demographic processes in the region - the aging of the population, reducing the birth rate. Suggestions are made to overcome the demographic crisis in the region.
Опис
Ключові слова
демографічна динаміка, Харківська область, народжуваність, смертність, тривалість життя, міграції, демографічна криза, демографическая динамика, Харьковская область, рождаемость, смертность, продолжительность жизни, миграции, демографический кризис, demographic dynamic, Kharkiv region, fertility, mortality, life expectancy, migration, demographic crisis, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Забєлін О. В. Соціально-географічний аналіз демографічного розвитку населення Харківської області / О. В. Забєлін // Географія та туризм : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 26 лют. 2020 р. / [за заг. ред. Ю.І. Муромцевої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 245–251.