ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ ПРОФЕСІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК ЗАСІБ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглядається сформованість уявлень дітей дошкільного віку про професії дорослих, що має велике значення для забезпечення можливостей їхньої соціалізації. Основними показниками сформованості уявлень дітей про світ професій дорослих є наявність знань про цей світ; орієнтування в особливостях засобів і предметів праці представників різних професій; уявлення про кваліфікацію фахівців у різних професійних сферах; набуття таких особистісних якостей, як повага до прав дорослих і результатів їхньої праці, бажання долучитися до праці дорослих, дисциплінованість, відповідальність за результати своєї праці. The publication deals with the formation of preschool children's ideas about adult professions, which is of great importance for providing opportunities for their socialisation. The main indicators of the formation of children's ideas about the world of adult professions are the availability of knowledge about this world; orientation in the peculiarities of the means and objects of labour of representatives of different professions; ideas about the qualifications of specialists in various professional fields; acquisition of such personal qualities as respect for the rights of adults and the results of their work, desire to join the work of adults, discipline, responsibility for the results of their work.
Опис
Ключові слова
психічний розвиток, діти з інтелектуальними порушеннями, професійна орієнтація, трудове виховання, mental development, children with intellectual disabilities, vocational guidance, labour skills training
Цитування
Гайдук Д. О. Формування уявлень про світ професій у дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями як засіб профорієнтації у закладах дошкільної освіти / Д. О. Гайдук // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 325–328.