Breeding of black-winged stilt Himantopus himantopus in muddy sites of a wastewater treatment plant.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
A stable group of birds has been formed at water treatment facilities. Sewage treatment sites are a well-known nesting place for longlegged waders. Black-winged stilts are included in the Bonn (Appendix II) and Berne (Appendix II) conventions, the AEWA agreement. Listed in the Red Book of Ukraine (1994, 2009) (status – vulnerable). In Ukraine, it is under protection on the territory of the natural reserve fund. The arrival of black-winged stilts waders at the nesting sites was recorded in the second-third decade of April (April 23, 2020; April 17, 2021). Immediately after returning to the nesting areas, the birds begin to build nests and lay eggs. The first eggs in this population were seen on 01.05.2020, 07.05.2021. The process of laying eggs lasted until the end of the first decade of July (08.07.2020). The average clutch size in the nests of Himantopus himantopus decreased from 3.8 ± 0.1 (2020) to 3.5 ± 0.1 (2021). The average egg sizes and their limits have been determined for long-legged waders. The chicks hatched from late May (30.05.2020), throughout June to the first decade of July (02.07.2020). The chicks were able to fly in a month – 29.06.2020. The muddy site of the wastewater treatment ponds of Kharkiv supported Black-winged Stilts until early August. Later, the birds started post-breeding movements. The last adults with juvenile birds were observed on 13.08.2020. Stilts in some years may stay until early October. The reproductive success of the black-winged stilt increased from 35.6% (2020) to 38.8% (2021). On average, 1.3 ± 0.2 (2020) and 1.4 ± 0.3 (2021) chicks fledged from the nests. In 2021,the number of nesting stilts increased, which is apparently due to rainy weather at the beginning of the reproductive period. For the purpose of more effective protection, the nesting settlements of the stilt should be protected and the appearance of people in the nesting places should be prohibited. На водоочисних спорудах сформовано стійку групу птахів. Відомим місцем гніздування довгоногих куликів є очисні споруди. Чорнокрилі кулики включені в Боннську (Додаток II) і Бернську (Додаток II) конвенції, угоду AEWA. Чорнокрилий кулік занесений до Червоної книги України (1994, 2009) (статус – уразливий). В Україні перебуває під охороною на території природного заповідного фонду. Приліт чорнокрилих куликів на місця гніздування зафіксовано у другій-третій декаді квітня (23 квітня 2020 р.);17 квітня 2021 року). Відразу після повернення в місця гніздування птахи починають будувати гнізда і відкладати яйця. Перші яйця в цій популяції були переглянуті 01.05.2020, 07.05.2021. Процес відкладання яєць тривав до кінця першої декади липня (08.07.2020). Середній розмір кладки в гніздах Himantopus himantopus зменшився з 3,8 ± 0,1 (2020 р.) до 3,5 ± 0,1 (2021 р.). Середні розміри яєць і їх межі визначені для довгоногих куликів. Пташенята вилуплюються з кінця травня (30.05.2020 р.), протягом усього червня до першої декада липня (02.07.2020). Пташенята змогли літати за місяць – 29.06.2020. Мулисте місце очисних ставків в Харкові підтримував Чорнокрилих Ходулів до початку серпня. Пізніше птахи почали переміщення після розмноження. Останні дорослі з неповнолітнім птахами спостерігали 13.08.2020. Кулики довгоножки в окремі роки можуть залишатися до початку жовтня. Репродуктивний успіх чорнокрилого кулика збільшився з 35,6% (2020) до 38,8% (2021). У середньому з гнізд вилетіло 1,3 ± 0,2 (2020 р.) та 1,4 ± 0,3 (2021 р.) пташенят. у 2021 р. збільшилася кількість гніздових куликів, що, очевидно, пов’язано з дощовою погодою на початку репродуктивного періоду. З метою для більш ефективного захисту слід охороняти гніздові поселення куликів та появу людей у місцях гніздування повинні бути заборонені. На водоочистных сооружениях сформировалась стабильная группа птиц. Участки очистки сточных вод - известное место гнездования длинноногих ходулочников. Чернокрылые ходулочники включены в Боннскую (Приложение II) и Бернскую (Приложение II) конвенции, соглашение AEWA. Занесен в Красную книгу Украины (1994, 2009) (статус - уязвимый). В Украине находится под охраной на территории природного фонда заповедника. Приход куликов-ходулочников к местам гнездования зафиксирован во второй-третьей декаде апреля (23 апреля 2020 г .; 17 апреля 2021 г.). Сразу после возвращения в места гнездования птицы начинают строить гнезда и откладывать яйца. Первые яйца в этой популяции были замечены 01.05.2020, 07.05.2021. Процесс откладки яиц длился до конца первой декады июля (08.07.2020). В средний размер кладки в гнездах Himantopus himantopus уменьшился с 3,8 ± 0,1 (2020 г.) до 3,5 ± 0,1 (2021 г.). Средние размеры яиц и их пределы определены для длинноногих куликов. Птенцы вылупились с конца мая (30.05.2020), в течение июня до первого декада июля (02.07.2020). Цыплята смогли вылететь через месяц - 29.06.2020. Илистый участок прудов очистки сточных вод г. Харьков поддерживал «Чернокрылых ходулочников» до начала августа. Позже птицы начали постгнездовые перемещения. Последние взрослые особи с молодыми птицами наблюдались 13.08.2020. Ходулочники в отдельные годы могут оставаться до начала октября. Репродуктивный успех чернокрылого ходулочника увеличилась с 35,6% (2020 г.) до 38,8% (2021 г.). В среднем из гнезд вылетело 1,3 ± 0,2 (2020 г.) и 1,4 ± 0,3 (2021 г.) птенцов. В 2021 г. увеличилось количество гнездовых ходулочников что, по-видимому, связано с дождливой погодой в начале репродуктивного периода. С целью для более эффективной защиты должны быть ограждены гнездовые поселения сваи и появление людей в местах гнездования следует запретить.
Опис
Ключові слова
black-winged stilt, nesting in silt fields, nests, sewage treatment plant, Kharkiv, Ukraine, чорнокрилий кулик-довгоніг, гніздування на мулових полях, гнізда, очисні споруди, Харківська, Україна, чернокрылый ходулочник, гнездование на иловых полях, гнезда, очистные канализационные сооружения, Харьков, Украина
Цитування
Mamedova, Y. P. Breeding of black-winged stilt Himantopus himantopus in muddy sites of a wastewater treatment plant / Y. P. Mamedova, A. B. Chaplygina // Biosystems Diversity. – 29(3). – 286–293.