Жінки-освітянки в Русі Опору в Другій світовій війні на досвіді Польщі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена вивченню ролі жінок-освітянок у русі опору під час Другої світової війни, зокрема на прикладі Польщі. Проаналізовано внесок жінок-освітянок у боротьбу проти нацистської окупації та фашистського режиму, їхні дії та вплив на події того часу. Стаття розглядає різні аспекти участі жінок-освітянок у русі опору, такі як організація підпільних структур, розповсюдження антинацистської пропаганди, допомога приховуваним особам, участь у підривній діяльності та інші форми опору. У статті також розглядаються перешкоди та ризики, з якими стикалися жінки-освітянки, включаючи репресії, тортури та інші форми переслідування з боку окупаційних сил. Акцентується увага на аналізі реакції нацистських окупаційних сил на жіночий опір, включаючи контрміри та покарання. Значна увага в статті приділена й дослідженню післявоєнного визнання та вшанування внеску жінок-освітянок в опір та боротьбу за свободу та демократію. Авторка висвітлює важливість вивчення цього аспекту історії для розуміння ролі жінок у національному опорі та підтримці демократичних цінностей під час Другої світової війни. The article is devoted to the study of the role of educated women in the resistance movement during the Second World War, particularly on the example of Poland. The contribution of educated women to the struggle against the Nazi occupation and the fascist regime, their actions and influence on the events of that time is analyzed. The article examines various aspects of the participation of educated women in the resistance movement, such as the organization of underground structures, the dissemination of anti-Nazi propaganda, assistance to hidden persons, participation in subversive activities and other forms of resistance. The article also examines the obstacles and risks faced by women educators, including repression, torture and other forms of persecution by the occupying forces. Emphasis is placed on analyzing the response of Nazi occupation forces to women's resistance, including countermeasures and punishment. Considerable attention is paid in the article to the study of the post-war recognition and honoring of the contribution of educated women to the resistance and struggle for freedom and democracy. The author highlights the importance of studying this aspect of history to understand the role of women in national resistance and support of democratic values during the Second World War.
Опис
Ключові слова
Друга світова війна, жінки-просвітянки, рух Опору, освіта, Польща, магістерські роботи, World War II, enlightened women, Resistance movement, education, Poland, master's works
Цитування
Даннікова Т. В. Жінки-освітянки в Русі Опору в Другій світовій війні на досвіді Польщі / Т. В. Даннікова // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 62–72.