ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасний світ вимагає кардинальної зміни самого процесу навчання, його форм і методів. Сьогодні в школі важливо створювати передумови, без яких неможливе якісне навчання, до того ж і сьогоденні умови життя підвищують вимоги до якості освіти, до вмінь молодих людей швидко пристосовуватись до змін, які постійно відбуваються в суспільстві і житті, бути успішними та конкурентноздатними на ринку праці. Отже, упровадження інтерактивних методів в практику роботи закладів освіти робить процес навчання вагомим, цікавим, орієнтованим на особистість дитини і є на часі. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу в початковій школі розкрито сутність поняття «інтерактивні технології навчання». Висвітлено особливості розвитку зв’язного мовлення та визначено сучасні тенденції використання інтерактивних технологій для розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів. У другому розділі представлено методику використання інтерактивних технологій для розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів та перевірено її ефективність. У висновках доведено важливість використання інтерактивних технологій для розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів та обґрунтовано ефективність запропонованої методики. The modern world requires a radical change in the learning process itself, its forms and methods. Today in school it is important to create prerequisites without which high-quality education is impossible, in addition, today’s living conditions increase the requirements for the quality of education, for the skills of young people to quickly adapt to the changes that are constantly occurring in society and life, to be successful and competitive in the labor market. Therefore, the introduction of interactive methods into the practice of educational institutions makes the learning process meaningful, interesting, focused on the child’s personality and is up-to-date. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. In the introduction, the main definitions of the research are defined, its relevance is proven, tasks and methods of work are defined. In the first chapter, on the basis of scientific and pedagogical literature and current documents regulating the organization of the educational process in primary school, the essence of the concept of "interactive learning technologies" is revealed. Features of the development of coherent speech are highlighted and modern trends in the use of interactive technologies for the development of coherent speech of elementary school students are determined. The second chapter presents the method of using interactive technologies for the development of coherent speech of primary school students and checks its effectiveness. The conclusions prove the importance of using interactive technologies for the development of coherent speech of primary school students and justify the effectiveness of the proposed method.
Опис
Ключові слова
інтерактивні технології, метод, розвиток, використання, учні, початкова школа, урок, зв’язне мовлення, interactive technologies, method, development, use, students, primary school, lesson, connected speech
Цитування
Бондаренко М. Ю. Використання інтерактивних технологій навчання у процесі розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / М. Ю. Бондаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 79 с. : табл.
Колекції