Semantic Composition of English Compound Words

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
This paper examines the constructional, syntactic and semantic relations of English compound words, and attempts to investigate their cognitive construction process from a semantic perspective, using the concept synthesis theory proposed by Fauconnier (1997) and Fauconnier & Turner (2002) as a guide. У цій статті досліджуються структурні, синтаксичні та семантичні зв’язки англійських складних слів, а також робиться спроба дослідити процес їхнього когнітивного конструювання з семантичної точки зору, використовуючи теорію синтезу концептів, запропоновану Фоконьє (1997) та Фоконьє та Тернером (2002) як підґрунтя.
Опис
Ключові слова
compound words, cognitive construction, semantic relations, concept synthesis, складні слова, когнітивне конструювання, семантичні відношення, синтез концептів
Цитування
Siyi Y. Semantic Composition of English Compound Words / Y. Siyi // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 254–257.