ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У збірнику розглянуто ціннісні орієнтири духовно-інтелектуального виховання, розвиток духовно-інтелектуальних якостей особистості в умовах співпраці й інклюзії. Розкрито особистісні та соціальні детермінанти духовно-інтелектуального виховання і навчання в системі неперервної освіти. Проаналізовано історичні та порівняльні аспекти в теорії і практиці духовно-інтелектуального виховання й навчання. кцентовано на практичній значущості розвитку духовно-інтелектуального потенціалу суб’єктів освітнього процесу. Розраховано на науковців, педагогів, здобувачів загальної середньої освіти, здобувачів різного рівня вищої освіти, методистів, управлінців громадську спільноту, батьків. The collection considers the values of spiritual and intellectual upbringing, the development of spiritual and intellectual qualities of the individual in terms of cooperation and inclusion. It is revealed the personal and social determinants of spiritual and intellectual upbringing and education in the system of continuing education. It is analyzed historical and comparative aspects in the theory and practice of spiritual and intellectual upbringing and education. It is emphasis on the practical significance of the development of the spiritual and intellectual potential of the subjects of the educational process. It is designed for scientists, teachers, applicants for general secondary education, applicants for various levels of higher education, methodologists, managers, civil society, and parents.
Опис
Ключові слова
духовно-інтелектуальне виховання, навчання, ціннісні орієнтири, формування гармонійно розвинутої особистості, дистанційна освіта, підготовка фахівців, організація освітнього процесу, інформаційно-комунікаційні технології, spiritual and intellectual education, teaching, value orientations, formation of a harmoniously developed personality, distance education, training of specialists, organization of the educational process, information and communication technologies
Цитування
Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. т-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, ГО "Фонд розвитку науки та освіти "ІНТЕЛЕКТ" ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків : Вид. ВННОТ, 2021. – Вип. 3. – 452 с.