АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ СЕКЦІЙ З ВИДІВ СПОРТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "ОВС"
Анотація
Мета дослідження ‒ розробити модель прийняття рішення щодо індивідуального вибору студентами секцій з видів спорту. Методи дослідження : у дослідженні застосовані аналіз науково-методичної літератури ; анкетування ; факторний аналіз. У дослідженні прийняли участь 55 студентів-першокурсників ХНПУ імені Г. С. Сковороди українського мовно-літературного факультету набору 2015 року. Результати дослідження. Аналіз анкет виявив різноманітні мотиваційні варіанти вибору. В ході факторного аналізу виявлено домінуючі мотиви. Розроблена ієрархічна модель вибору студентом навчальної секції за видом спорту. Визначена система суб’єктивних цінностей кожного студента у балах. Висновки. Модель, що розроблена на основі методу аналізу ієрархії, дозволяє враховувати всі варіанти пріоритетів мотиваційного вибору студентів. Використання методу аналізу ієрархії дозволяє об’єктивно обробити суб’єктивні переваги студентів (які не мають досвіду занять спортом) при виборі навчальної секції за обраним видом спорту, що в свою чергу формує стійку мотивацію до занять фізичним вихованням, а також дає можливість визначити необхідну кількість секцій та розподілити навчально-спортивну базу у ВНЗ. Цель исследования ‒ разработать модель принятия решения по индивидуальному выбору студентами секций по видам спорта. В исследовании применено анализ научно-методической литературы ; анкетирование ; факторный анализ. В исследовании приняли участие 55 студентов-первокурсников ХНПУ имени Г. С. Сковороды украинского литературного факультета набора 2015 года. Анализ анкет показал различные мотивационные варианты выбора. В ходе факторного анализа выявлено доминирующие мотивы. Разработана иерархическая модель выбора студентом учебной секции по виду спорта. Определена система субъективных ценностей каждого студента в баллах. Выводы. Модель, разработанная на основе метода анализа иерархии, позволяет учесть все варианты приоритетов мотивационного выбора студентов. Использование метода анализа иерархии позволяет объективно обработать субъективные предпочтения студентов (которые не имеют опыта занятий спортом) при выборе учебной секции по видам спорта, что в свою очередь формирует устойчивую мотивацию к занятиям физическим воспитанием, а также дает возможность определить необходимое количество секций, руководителей занятий и распределить учебно-спортивную базу в вузе. The purpose ‒ to develop model of decision-making on individual choice sections of students on sports. The study applied the analysis of scientific literature ; questionnaires ; factor analysis. The study involved 55 first-year students HNPU behalf of G. S. Skovoroda of Ukrainian Language and Literature Faculty set of 2015. Analysis of the questionnaires showed different motivational choices. In the factor analysis revealed the dominant motifs. A hierarchical model of the student’s choice of educational section on sport. Determined system of subjective values each student’s in scores. Conclusions. The model developed on the basis of the hierarchy analysis method allows to consider all options for the selection of students motivational priorities. Using the hierarchy analysis method allows an objective process subjective students’ preferences (that do not have the experience of playing sports) when choosing a training section for sports, which in turn creates a stable motivation in physical education, and also makes it possible to determine the required number of sections, classes leaders and distribute educational and sports facilities at the university.
Опис
Ключові слова
студент, пріоритети мотиваційного вибору, секція, ієрархічна модель, приоритеты мотивационного выбора, секция, иерархическая модель, student, motivational priorities selection, section, hierarchical model
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Алгоритм оцінки індивідуального вибору студентами секцій з видів спорту / Ж. О. Цимбалюк, Л. В. Коник, В. А. Тихонова // Теорія та методика фізичного виховання : наук.-метод. журн. / ТОВ "ОВС" ; [редкол.: Худолій О. М.. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – № 2. – С. 21–26.