Teaching Adults a Foreign Language under the Conditions of a Multi-Aged Group of Learners

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
«Європейський центр науки»
Анотація
The article deals with the main psychological, physiological, cognitive and behavioral characteristics of an adult learner as a subject of foreign language learning in a multi-aged group of learners. It is proved that teaching adults is different from teaching younger age groups. Teaching older learners is based on the principles of the science about teaching adults – andragogy, the foundations of which were laid by the American scientist M. Knowles. Features of teaching adults are compared with features of teaching teenagers.The difficulties encountered by adult learners while learning a foreign language in a multi-aged group of learners are shown. Practical advice for teaching foreign languages in a multi-aged group of learners is given. В статті розглядаються основні психологічні, фізіологічні, когнітивні та поведінкові характеристики дорослого слухача як суб’єкта вивчення іноземних мов в різновіковій навчальній групі. Доведено, що навчання дорослих відрізняється від навчання більш молодших вікових груп. Навчання старших слухачів базується на принципах науки про навчання дорослих – андрагогіки, основи якої були закладені американським вченим М. Ноулзом. Порівняно певні особливості навчання дорослих з особливостями навчання підлітків. Наведено труднощі, з якими стикаються дорослі слухачі під час вивчення іноземних мов в різновіковій навчальній групі. Надані практичні паради викладачам іноземних мов різновікової навчальної групи. В статье рассматриваются основные психологические, физиологические, когнитивные и поведенческие характеристики взрослого слушателя как субъекта изучения иностранных языков в разновозрастной учебной группе. Доказано, что обучение взрослых отличается от обучения более младших возрастных групп. Обучение старших слушателей базируется на принципах науки об обучении взрослых - андрагогики, основы которой были заложены американским ученым М. Ноулзом. Сравниваются особенности обучения взрослых с особенностями обучения подростков. Показаны трудности, с которыми сталкиваются взрослые слушатели при изучении иностранных языков в разновозрастной учебной группе. Даны практические рекомендации преподавателям иностранных языков разновозрастной учебной группы.
Опис
Ключові слова
adult learner, psychological characteristics, behavioral characteristics, foreign Language, multi-aged group of learners, andragogy, дорослi слухачi, психологічні характеристики, поведінкові характеристики, іноземна мова, різновікова навчальна група, андрагогіка, взрослые слушатели, психологические характеристики, поведенческие характеристики, иностранный язык, разновозрастная учебная группа, андрагогика
Цитування
Vasylieva М. Teaching Adults a Foreign Language under the Conditions of a Multi-Aged Group of Learners / M. Vasylieva // Альманах науки : наук. журн. – Київ : Європейський центр науки, 2020. – Вип. 36. – С. 18–20.