Психолого-педагогічний супровід навчального процесу дітей з інтелектуальними порушеннями у молодшій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто психолого-педагогічний супровід навчального процесу дітей з інтелектуальними порушеннями у молодшій школі, проаналізовано, що молодший шкільний вік є вирішальним у подальшому розвитку дитини, адже саме у цей час закладаються основи, на які вона буде спиратися не тільки у ланках середньої та старшої школи, а й протягом всього життя, а психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями є важливою системою заходів з організації навчально-виховного процесу, в якій головним є створення умов для розвитку дитини з інтелектуальними порушеннями та адаптації її у суспільстві. В статье рассмотрено психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса детей с интеллектуальными нарушениями в младшей школе, проанализировано, что младший школьный возраст является решающим в дальнейшем развитии ребенка,ведь именно в это время закладываются основы, на которые она будет опираться не только в звеньях средней и старшей школы, но и на протяжении всей жизни, а психолого-педагогическое сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями является важной системой мероприятий по организации учебно-воспитательного процесса, в которой главным является создание условий для развития ребенка с интеллектуальными нарушениями и адаптации его в обществе. The article considers psychological and pedagogical support of educational process of children with intellectual disabilities in the junior school. It is analyzed that the junior school age is crucial in the further development of the child, because at this time the foundations are laid, on which it will be based not only in the middle and high school, but throughout life, and psychological and pedagogical support of children with intellectual disabilities is an important system of educational and pedagogical process, in which.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічний супровід, інтелектуальні порушення, молодший шкільний вік, адаптація, психолого-педагогическое сопровождение, интеллектуальные нарушения, младший школьный возраст, адаптация, psychological and pedagogical support, intellectual disabilities, primary school age, adaptation
Цитування
Докійчук І. О. Психолого-педагогічний супровід навчального процесу дітей з інтелектуальними порушеннями у молодшій школі / І. О. Докійчук, Л. В. Дрожик // Харківський природничий форум : ІV Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 16–17 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 61–63.