Німецька мова і латина в культурі раннього модерну : до взаємозв’язку культурного і педагогічного досвіду

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті набули подальшого розвитку ідеї Т. Адорно щодо зрушень у культурі раннього Модерну, які обумовили зміни мовної картини світу в рамках європейської цивілізації. Латинізована Європа змінюється на континент з багатоголоссям національних мов. Розкривається внесок, який зробив М. Лютер до формування німецької літературної мови. Саме ця мова, яка відрізнялась від мовних практик повсякденності, стала маркером між Середньовіччям і Новим часом, виступаючи конститутивним чинником формування нового світогляду і нових вимог до мовного аспекту освітніх і виховних практик, де латина як мова освіти та науки почасти асимілювалась, почасти відтіснялася на задній план національними мовами. В статье развиваются идеи Т. Адорно, касающиеся сдвигов, происшедших в культуре раннего Модерна, которые обусловили изменения в языковой картине мира в рамках европейской цивилизации. Латинизированная Европа превращается в континент с многоголосием национальных языков. Раскрывается вклад, который сделал М. Лютер в развитие немецкого литературного языка. Именно этот язык, который отличается от языковых практик повседневности, стал маркером между Средневековьем и Новым временем, выступая конститутивным фактором формирования нового мировоззрения и выдвижения новых требований к языковому аспекту образовательных и воспитательных практик, когда латынь как язык образования и науки частично ассимилировалась, частично отодвигалась на задний план национальными языками. The ideas of Th. Adorno dealing with the transformations in the culture of the early Modernity, which have caused the changes of the language world map in the frames of the European civilization. The Latinized Europe was developed to the continent with the polyphonic plurality of different national languages. The contribution to the establishment of the German literacy language made by M. Luther is showed. This language has indicated the border between the Middle Age and the New Age as the constitutive factor for forming of the new world view and new demands to the language aspect of educational practices, where the Latina as the language of the science and education wasboth partly assimilated and partly pushed back by national languages.
Опис
Ключові слова
німецька мова, латина, ранній модерн, освіта, Реформація, літературна мова, немецкий язык, латынь, ранний модерн, образование, Реформация, литературный язык, The German language, the Latina, the early Modernity, education, the Reformation, the Literacy
Цитування
Григорова Н. В. Німецька мова і латина в культурі раннього модерну : до взаємозв’язку культурного і педагогічного досвіду / Н. В. Григорова // Демократія. Альтруїзм. Освіта : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3 груд. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 55–58.