СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯНЬ У МОВІ РОМАНУ М. СТЕЛЬМАХА «ХЛІБ І СІЛЬ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі описано структурно-граматичні та функціонально-стилістичні особливості одного із художніх засобів увиразнення – порівняння у романі Михайла Панасовича Стельмаха «Хліб і сіль». Перший розділ «Теоретичні аспекти дослідження порівнянь» висвітлює низку теоретичних питань, а саме порівняння як традиційний образний засіб і структурна одиниця мовної системи; структуру порівнянь, граматичне й синтаксичне вираження. У другому практичному розділі «Порівняльні конструкції у мові роману Михайла Стельмаха «Хліб і сіль» з’ясовано семантичні особливості порівнянь, граматичне і синтаксичне вираження порівнянь у мові роману, образне порівняння як засіб індивідуального авторського стилю. Третій розділ «Використання матеріалів магістерської роботи у практиці» містить рекомендації щодо використання матеріалів роботи на уроках української мови у школі. Проаналізований матеріал свідчить, що порівняння характеризується високою частотою уживання, що дає змогу образно, наочно й емоційно задеталізувати дійсність, персонажів. The qualification work describes the structural-grammatical and functionally stylistic features of one of the artistic means of expression - a comparison in Mykhailo Panasovich Stelmakh's novel "Bread and Salt" The first chapter "Theoretical aspects of the study of comparisons" highlights a number of theoretical issues, namely comparison as a traditional figurative means and a structural unit of the language system; structure of comparisons, grammatical and syntactic expression. In the second practical chapter "Comparative constructions in the work of Mykhailo Stelmakh "Bread and Salt", the semantic features of comparisons, grammatical and syntactic expression of comparisons in the language of the novel, figurative comparison as a means of individual author's style are clarified. The third section "Using the materials of the thesis in practice" is devoted to the methodology of conducting Ukrainian language lessons, the implementation of fiction, as an example. The analyzed material shows that the comparison is characterized by a high frequency of use, which allows figuratively, visually and emotionally to detail the reality of the characters.
Опис
Ключові слова
порівняння, порівняльний зворот, порівняльна конструкція, сполучникове порівняння, безсполучникове порівняння, орудний порівняльний, семантика, граматика, синтаксис, comparison, comparative inflection, comparative construction, conjunctive comparison, non-conjunctive comparison, instrumental comparative, semantics, grammar, syntax
Цитування
Русанова Р. С. Структурно-семантичні та стилістичні особливості порівнянь у мові роману М. Стельмаха «Хліб і сіль» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і л-ра, англ. мова в закл. освіти) / Р. С. Русанова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2022. – 63 с.
Колекції