СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ТА ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті досліджено захист інтересів працівника. Одним із елементів захисту права на своєчасне одержання винагороди за працю було встановлення особливих строків звернення до суду. Встановлення законодавцем строків звернення до суду є реалізацією принципу правової визначеності та відіграє важливу роль для сторін трудового спору. Зазначено, що обмежуючи працівника строками звернення до суду, ми тим самим обмежуємо його у праві на відновлення свого здоров‘я, в чому можна побачити, навіть порушення норм Конституції України. The article examines the protection of the employee's interests. One of the elements of protection of the right to receive remuneration for work in a timely manner was the establishment of special deadlines for applying to the court. The legislator's establishment of the terms of appeal to the court is the implementation of the principle of legal certainty and plays an important role for the parties to the labor dispute. It is noted that by limiting the employee to the terms of appeal to the court, we we ourselves limit his right to restore his health, which can be seen as even a violation of the norms of the Constitution of Ukraine.
Опис
Ключові слова
трудове право, трудові правовідносини, трудові спори, labor law, labor relations, labor disputes
Цитування
Лук’янчиков О. М. Строки звернення до суду та захист інтересів працівника / О. М. Лук’янчиков // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 91–93.