Економічна ефективність технологічного процесу виробництва гібридів шовковичного шовкопряду (Bombyx mori L.) за використання порід, маркованих за статтю на стадії грени

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут тваринництва НААН
Анотація
Напрацювання високоякісного біоматеріалу шовковичного шовкопряда Bombyx mori L. сприяє розширенню можливостей його використання у різних сферах життєдіяльності людини - в легкій та фармакологічній промисловостях, авіації, медицині, в радіо- та електротехніці, млиновому виробництві, фото- і кінематографії, харчової промисловості, тваринництві тощо. Визначили економічну ефективність технологічного процесу виробництва гібридів шовковичного шовкопряду (Bombyx Mori L.) за використання порід, маркованих за статтю на стадії грени, виходячи з того, що єдиної стандартної методики обчислення вартості виробничого процесу шовківництва не існує. Затрати і прибуток залежать від багатьох факторів як прямих, так і непрямих витрат, від загальноекономічної та політичної ситуації в світі, а також від мінливих, непередбачуваних факторів, як, наприклад, природно-кліматичні умови. Оскільки вирощування гібридів відбувалося за однакових умов культивування, то економічний ефект визначали, виходячи з відмінностей в приготуванні гібридної грени. Розрахунки економічної ефективності були зроблені для урожайності коконів з 1 стандартної коробки гусениць-„мурашів”. Собівартість продукції була різною, оскільки при традиційному ваговому способі одержання гібридів, розподіл за статтю відбувався на стадії кокону, в період знімання коконів з коконників та їх сортуванні, на 8–14 добу з дня масового заляльковування. Рентабельність від використання гібридів на основі ліній, маркованих за статтю на стадії грени порівняно з гібридами, одержаними традиційним ваговим способом майже на 11 % вище. Економічний ефект полягає у підвищенні показників життєздатності гусениць – на 4 %, урожаю коконів з 1 коробки гусениць - „мурашів”, кг – на 17–24 кг. Додатковий прибуток від технологічного процесу виробництва гібридів шовковичного шовкопряду за використання ліній Мер.6. white та Мер.7. white становить 2020,08 грн, а Вр.35 white та Вр.54 white – 2023,30 грн. Отримані показники рівня рентабельності розраховані для одноразової вигодівлі гібридів, а при багаторазовій вигодівлі рівень рентабельності значно зростає та становить від 40 % до 70 % на рік The production of high-quality silkworm biomaterial Bombyx mori L. contributes to the expansion of the possibilities of its use in various areas of human activity - in light and pharmacological industries, aviation, medicine, radio and electrical engineering, mill production, photography and cinematography, food industry. The economic efficiency of the technological process for the production of silkworm hybrids was determined using breeds marked by sex at the grena stage, based on the fact that there is no single standard method for calculating the cost of the sericulture production process. Costs and profits depend on many factors, both direct and indirect costs, on the general economic and political situation in the world, as well as on changing, unpredictable factors, such as natural and climatic conditions. Since the cultivation of hybrids took place under the same cultivation conditions, the economic effect was determined based on differences in the preparation of hybrid eggs. Cost-effectiveness calculations were made for the yield of cocoons from 1 standard box of caterpillar ants. The cost of production was different, since with the traditional weight method of obtaining hybrids, distribution by sex occurred at the cocoon stage, during the removal of cocoons from cocoons and their sorting, on 8–14 days from the day of mass pupation. The profitability of using hybrids based on sex-marked lines at the egg stage is almost 11% higher compared to hybrids obtained by the traditional weight method. The economic effect is to increase the viability of caterpillars - by 4%, the yield of cocoons from 1 box of ant caterpillars, kg - by 17-24 kg. Additional profit from the technological process of production of silkworm hybrids when using Mer.6.white and Mer.7.white lines is UAH 2020.08, and Bp.35 white and Bp.54 white - UAH 2023.30. The obtained indicators of the level of profitability are calculated for one-time rearing of hybrids, and with repeated rearing, the level of profitability increases significantly and ranges from 40% to 70% per year.
Опис
Ключові слова
шовківництво, породи, маркованість за статтю, гібриди шовковичного шокопряду, економічний ефект, технологія виробництва гібридів, sericulture, breeds, sex marking, silkworm hybrids, economic effect, hybrid production technology
Цитування
Панченко О. М. Економічна ефективність технологічного процесу виробництва гібридів шовковичного шовкопряду (Bombyx mori L.) за використання порід, маркованих за статтю на стадії грени / О. М. Панченко, Т. Ю. Маркіна, Н. В. Ісіченко // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Харків, 2022. – № 129. – С. 141–148.