Сутність та зміст педагогічної компетентності майбутнього вчителя-хореографа

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У ході дослідження узагальнено підходи до визначення сутності «компетентність», «педагогічна компетентність»та «педагогічна компетентність майбутніх вчителів хореографії». Установлено, що «компетентність» розглядається у науковій літературі як система знань та умінь, необхідних для здійснення ефективної професійної діяльності ; уміння та здатність виконувати професійні обов’язки ; реальна здатність досягти мети та результату професійної діяльності тощо. Під «педагогічною компетентністю» розуміють інтегрування відповідного рівня професійних знань, умінь та навичок учителя та його особистісних якостей. Професійну компетентність майбутніх вчителів хореографії можна визначити як сукупність компетентностей, необхідних для успішного виконання професійної діяльності в галузі хореографічного мистецтва, а власне компетентності мають включати загальні, мистецтвознавчі знання, хореографічні вміння, навички та індивідуально-особистісні характеристики. В ходе исследования обобщены подходы к определению сущности «компетентность», «педагогическая компетентность» и «педагогическая компетентность будущих учителей хореографии». Установлено, что «компетентность» рассматривается в научной литературе как система знаний и умений, необходимых для осуществления эффективной профессиональной деятельности; умения и способность выполнять профессиональные обязанности; реальная способность достичь цели и результата профессиональной деятельности и тому подобное. Под «педагогической компетентностью» понимают интегрирования соответствующего уровня профессиональных знаний, умений и навыков учителя и его личностных качеств. Профессиональную компетентность будущих учителей хореографии можно определить как совокупность компетенностей, необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности в области хореографического искусства, а собственно компетентности должны включать общие, искусствоведческие знания, хореографические умения, навыки и индивидуально-личностные характеристики. In the course of the study, we generalized the essence of such notions as «competence», «pedagogical competence», and «pedagogical competence of choreography teachers-to-be». It is found that scientists consider «competence» as a system of knowledge and skills necessary for the pursuit of effective professional activity; ability to perform professional duties; ability to achieve the purpose and result of professional activity, etc. «Pedagogical competence» is understood as the integration of the appropriate level of professional knowledge and skills of the teacher and his/her personal qualities. The professional competence of choreography teachers-to-be can be defined as a set of competences necessary for successful pursuit of professional activity in the field of choreographic art, and the competences should include a variety of general, artistic, choreographic skills, and individual and personal characteristics.
Опис
Ключові слова
компетентність, педагогічна компетентність, вчитель-хореограф, аспірантські роботи, компетентность, педагогическая компетентность, учитель-хореограф, аспирантские работы, competence, pedagogical competence, choreography teacher, postgraduate works
Цитування
Ян Чжуан Сутність та зміст педагогічної компетентності майбутнього вчителя-хореографа / Ян Чжуан // Вісник національного університету "Чернігів. колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки / Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; [голов. ред. М. О. Носко]. – Чернігів, 2020. – Вип. 7 (163) – С. 173–177.