КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
За умов зацікавленості та підтримки уряду, розроблення відповідних програм можна створити креативну економіку досить високого рівня, яка забезпечуватиме економічне зростання національної економіки. Тому дуже важливо формувати власний креативний простір і створювати для його розвитку належні умови. В условиях заинтересованности и поддержки правительства, разработки соответствующих программ можно создать креативную экономику достаточно высокого уровня, которая будет обеспечивать экономический рост национальной экономики. Поэтому очень важно формировать собственное креативное пространство и создавать для его развития надлежащие условия. With the interest and support of the government, the development of appropriate programs can create a creative economy of a fairly high level, which will ensure the economic growth of the national economy. Therefore, it is very important to form your own creative space and create appropriate conditions for its development
Опис
Ключові слова
креативна економіка, інтелектуальні ресурси, культурна спадщина, мистецтво, медіа, економічна політика, магістерські роботи, креативная экономика, интеллектуальные ресурсы, культурное наследие, искусство, медиа, экономическая политика, магистерские работы, creative economy, intellectual resources, cultural heritage, art, media, economic policy, master's work
Цитування
Катречко А. В. Креативна економіка: переваги впровадження для України / А. В. Катречко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 7–10.