ТВОРИ Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ'ЯНЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОЗВІЛЛЯ ДВОРЯНСТВА ХАРКІВЩИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ)
Анотація
У роботі висвітлено особливості літературних творів українського прозаїка Г. Ф. Квітки-Основ’яненка як історичних джерел у вивченні інтелектуального дозвілля як складової повсякдення дворянства Харківщини у першій четверті ХІХ ст. Аналізуються твори «Шельменко-денщик», «Француз-мажордом», «Пані Вопіюхіна». В работе освещены особенности литературных произведений украинского писателя Г. Ф. Квитки-Основьяненко как исторических источников в изучении интеллектуального досуга как составляющей повседневной дворянства Харьковской в первой четвертые XIX в. Анализируются произведения «Шельменко-денщик», «Француз-мажордом», «Госпожа Вопиюхина». The details of literature stories by Ukrainian prosaic G. Kvitka-Osnovyanenko as the historical sources at observation of an intellectual leisure as part of everyday life of Kharkiv`s nobility in the first quarter of XIX century is studied. The stories «Shelmenko-soldier», «Frenchman-mazhordom», «Mrs.Vopiyuhina»is analyzed.
Опис
Ключові слова
інтелектуальне дозвілля, дворянство, Харківщина, Квітка-Основ’яненко Г. Ф., интеллектуальный досуг, дворянство, Харьковщина, Квитка-Основьяненко Г. Ф., an intellectual leisure, a nobility, Kharkiv region, Kvitka-Osnovyanenko G. F.
Цитування
Щербак С. І. Твори Г. Ф. Квітки-Основ'яненка як джерело дослідження інтеллектуального дозвілля дворянства Харківщини / С. І. Щербак // Сучасна українська нація : мова, історія, культура : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю з нагоди 15-річчя каф. українознавства, м. Львів, 16 берез. 2016 р. / МОЗ України ; Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького ; наук. ред. проф. Чоп’як В. В., проф. Магльований А. В. – Львів : ЛНМУ, 2016. – С. 251–252.