ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СЕРЕДНІХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет”
Анотація
У статті на основі аналізу першоджерел та джерелознавчої літератури узагальнено досвід організації педагогічної практики в духовних семінаріях, єпархіальних жіночих училищах, жіночих училищах духовного відомства, які функціонували в українських губерніях Російської імперії. Запропоновано педагогічно цінні напрацювання викладачів церковних середніх освітніх закладів останньої чверті ХІХ століття в означеному аспекті варто творчо актуалізовувати в сучасних педагогічних закладах вищої освіти з метою вдосконалення організації педагогічної практики. Визначено основні чинники, які сприяли підвищенню ефективності педагогічної практики в середніх школах Православної Церкви в досліджуваний період. Автором доведено вирішальне значення відкриття при них зразкових церковно-приходських шкіл, що мали часткове державне фінансування, у підвищенні якості організації означеної практики. Встановлено також позитивний вплив на розвиток педагогічної практики у навчальних закладах Православної Церкви наказів та розпоряджень Святого Синоду. Ґрунтуючись на аналізі документації, представленої в духовних періодичних виданнях, архівних матеріалів, виокремлено і схарактеризовано форми та методи проведення педагогічної практики в духовних семінаріях. На основі вивчення звітів про діяльність єпархіальних жіночих училищ, жіночих училищ духовного відомства, нормативних актів Святого Синоду, звітів про стан зразкових шкіл, а також джерелознавчої літератури розкрито особливості реалізації основних форм та методів організації педагогічної практики в жіночих училищах Православної Церкви. Визначено найбільш розповсюджені з них, висвітлено переваги і недоліки застосування окремих форм та методів. Представлено систему проходження педагогічної практики ученицями Харківського єпархіального жіночого училища. Зазначено про практичну підготовку до педагогічної діяльності на базі окремих церковних жіночих навчальних закладів пепіньєрок. На прикладі Полтавського єпархіального жіночого училища показано зміст їхньої педагогічної практики. В статье на основе анализа первоисточников и источниковедческой литературы обобщен опыт организации педагогической практики в духовных семинариях, епархиальных женских училищах, женских училищах духовного ведомства, которые функционировали в украинских губерниях Российской империи. Предложено педагогически ценные наработки преподавателей церковных средних учебных заведений последней четверти XIX века в рассматриваемом аспекте, которые стоит творчески актуализировать в современных педагогических учреждениях высшего образования с целью совершенствования организации педагогической практики. Определены основные факторы, которые способствовали повышению эффективности педагогической практики в средних школах Православной Церкви в исследуемый период. Автором доказано решающее значение открытия при них образцовых церковно-приходских школ, которые имели частичное государственное финансирование, в повышении качества организации указанной практики в этих образовательных учреждениях. Установлено также положительное влияние на развитие педагогической практики в учебных заведениях Православной Церкви приказов и распоряжений Святейшего Синода. Основываясь на анализе документации, представленной в духовных периодических изданиях, архивных материалах, выделены и раскрыты формы и методы проведения педагогической практики в духовных семинариях. На основе изучения отчетов о деятельности епархиальных женских училищ, женских училищ духовного ведомства, нормативных актов Святейшего Синода, отчетов о состоянии образцовых школ, а также источниковедческой литературы раскрыты особенности реализации основных форм и методов организации педагогической практики в женских училищах Православной Церкви. Определены наиболее распространенные из них, освещены преимущества и недостатки применения отдельных форм и методов. Представлена система прохождения педагогической практики ученицами Харьковского епархиального женского училища. Упоминается о практической подготовке к педагогической деятельности на базе отдельных церковных женских учебных заведений пепиньерок. На примере Полтавского епархиального женского училища показано содержание их педагогической практики. Аbstract. Introduction. In order to improve the organization of pedagogical practice in modern pedagogical institutions of higher education, it is necessary to implement valuable lessons from the organization of pedagogical practice in secondary schools of the Orthodox Church in the last quarter of the nineteenth century. Analysis of publications. The issue of organizing pedagogical practice is indirectly reflected in works on the history of pedagogical education by I. Vazhynskyi, O. Hluzman, N. Demianenko, M. Yevtukh and others, and also studied in detail in the work by O. Lukianchenko. However, O. Lukianchenko did not consider religious secondary educational institutions of the Orthodox Church in this aspect. Purpose: to characterize the development of pedagogical practice in secondary educational institutions of the Orthodox Church in the period under research, to determine and reveal its forms, methods. Results. In the last quarter of the nineteenth century, secondary educational institutions of the Orthodox Church trained teachers of primary school. An important place in their training was given to pedagogical practice. Everyday exemplary primary schools for which funding was provided were created for practical classes of students of grades 5 and 6 in the seminary since 1884. In most secondary schools, seminarists of the 5th grade were mostly involved in pedagogical observation, and seminarists of the 6th grade were drawn in conducting trial lessons and rehearsals. The order of the Holy Synod about taking into account the achievements of seminarists in the exemplary school when giving the final assessments on Didactics and other orders contributed to the quality organization of pedagogical practice. An outstanding achievement of the women's schools of the Orthodox Church was the opening of exemplary parochial schools with sufficient material resources and financial support. The policy of the Holy Synod also contributed to the effectiveness of the pedagogical practice of students in schools. Conducting pedagogical observations and trial lessons, preparing their notes was mandatory for all trainees. In addition, they were involved in rehearsals. Pepinnieres did their practical work in some church women's schools. Conclusion. Thus, in the secondary educational institutions of the Orthodox Church, the level of organization of pedagogical practice in the period under research increased. Its main forms and methods have been determined to be pedagogical observations, making reports, preparing notes for trial lessons, conducting trial lessons and rehearsals.
Опис
Ключові слова
духовна семінарія, єпархіальне жіноче училище, жіночий навчальний заклад, зразкова церковно-приходська школа, педагогічна практика, Православна Церква, духовная семинария, епархиальное женское училище, образцовая церковно-приходская школа, педагогическая практика, Православная Церковь, theological seminary, diocesan women's college, exemplary parochial school, pedagogical practice, Orthodox Church
Цитування
Твердохліб Т. С. Педагогічна практика в середніх освітніх закладах Православної Церкви в останній чверті ХІХ століття (на матеріалах українських губерній) / Т. С. Твердохліб // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : Вид-во НТМТ, 2018. – № 3 (89). – С. 205–225.