Використання засобів танцювального мистецтва на етапі базової підготовки у художній гімнастиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Художня гімнастика останнім часом зазнає значних змін у правилах змагань, в яких визначається підвищення вимог до оцінок артистизму, оригінальності композицій та техніки виконання. Висока виконавча майстерність гімнасток, видовищність композиційних вправ, висока техніка виконання – це те, що забезпечує популярність художньої гімнастики у світі. Провідні спортсменки різних країни на високому рівні демонструють вдосконалену техніку виконання програми змагань з художньої гімнастики. Посилення суперництва в сучасній художній гімнастиці вимагає від спортсменок та їх тренерів високих вимог до створення змагальних вправ. Але завдяки системному використанню засобів танцювального мистецтва на тренуваннях з художньої гімнастики призведе до створення оригінальних композицій, насичених танцювальними елементами і оригінальною хореографією [31]. Мета. Визначити ефективність застосування засобів танцювальної підготовки для виховання артистизму гімнасток групи базової підготовки. Результати. В останні роки художня гімнастика зазнає значних змін у правилах змагань, що призводить до підвищення вимог до оцінки артистизму, оригінальності композицій і майстерності виконання. Поруч з високою виконавчою майстерність гімнасток, ефектність композиційних вправ і високий технічний рівень виконання йде артистична майстерність, що робить художню гімнастику популярною у всьому світі. Введення до навчально-тренувального процесу різних видів танцювальної підготовки (хореографічна підготовка, засоби сучасної хореографії, вправи музично-ритмічного виховання, музичні ігри, вправи історико-побутових і бальних танців, вправи вільної пластики, імпровізація, пантоміміка) дає змогу підвищити рівень артистизму при виконанні змагальних вправ. В експериментальні групі після проведення дослідження було виявлено вірогідне підвищення рівня відчуття ритму (р<0,05), якість виконання пластичних рухів («хвилі») (р<0,01). При оцінюванні виконання танцювальних комбінацій спостерігалось підвищення оцінки за виконання (р<0,05), що відобразилось і на оцінюванні артистизму на змаганнях суттєвим зменшенням збавок за артистичні помилки і відповідним підвищенням оцінки (р< 0,05). Висновки. Використання засобів танцювальної підготовки, які містять у собі вправи класичної хореографії, народної хореографії, засоби артистичної та сценічної майстерності, сучасні види хореографії сприяє розвитку мистецьких здібностей та артистичної виразності у гімнасток груп базової підготовки. Особливо позитивний вплив відмічено при виконанні танцювальних комбінацій (р<0,05), при відтворені образу, рухово-пластичної виразності (р<0,01), виховання почуття ритму (р<0,05) та підвищення якості змагальної діяльності (р < 0,05). Rhythmic gymnastics has recently undergone significant changes in the rules of competitions, in which increased requirements for artistry assessments, originality of compositions, and performance techniques are determined. The high performance skills of gymnasts, the spectacle of compositional exercises, and the high performance technique are what ensure the popularity of rhythmic gymnastics in the world. Leading sportswomen from different countries at a high level demonstrate the improved technique of performing the rhythmic gymnastics competition program. Increasing competition in modern rhythmic gymnastics requires high demands from athletes and their coaches to create competitive exercises. But thanks to the systematic use of the means of dance art in rhythmic gymnastics training, it will lead to the creation of original compositions, saturated with dance elements and original choreography [31]. Objective. To determine the effectiveness of the use of dance training tools for nurturing the artistry of gymnasts of the basic training group. Results. In recent years, rhythmic gymnastics has undergone significant changes in the rules of competitions, which leads to increased requirements for the assessment of artistry, originality of compositions, and skill of performance. Along with the high performance skills of gymnasts, the effectiveness of compositional exercises, and the high technical level of performance, there is an artistic skill, which makes rhythmic gymnastics popular all over the world. Introduction to the educational and training process of various types of dance training (choreographic training, tools of modern choreography, musical and rhythmic education exercises, musical games, historical and domestic and ballroom dance exercises, free plastic exercises, improvisation, pantomime) makes it possible to increase the level of artistry during performance competitive exercises. In the experimental group, after the study, a probable increase in the level of feeling of rhythm (p<0.05), the quality of performing plastic movements ("waves") (p<0.01) was found. When evaluating the performance of dance combinations, an increase in the score for performance was observed (р<0.05), which was also reflected in the assessment of artistry at competitions by a significant decrease in penalties for artistic mistakes and a corresponding increase in the score (р<0.05). Conclusions. The use of dance training tools, which include classical choreography exercises, folk choreography exercises, artistic and stage skill tools, and modern types of choreography, contributes to the development of artistic abilities and artistic expressiveness of gymnasts in basic training groups. A particularly positive effect was noted when performing dance combinations (р<0.05), when reproducing an image, motor-plastic expressiveness (р<0.01), developing a sense of rhythm (р<0.05) and improving the quality of competitive activity (р < 0.05).
Опис
Ключові слова
гімнастика художня, артистизм, танцювальна підготовка, група базової підготовки, artistic gymnastics, artistry, dance training, basic training group
Цитування
Папка Л. В. Використання засобів танцювального мистецтва на етапі базової підготовки у художній гімнастиці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / Л. В. Папка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 66 с. : табл. + дод.
Колекції