Функції мовностилістичних засобів у текстах українських замовлянь та вербальних оберегів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційнцй роботі досліджено тексти українських замовлянь та вербальних оберегів, спираючись на їх контекстуальний зміст. Проаналізовано особливості вербальної магії українців. Розкрито феномен поєднання язичницького та християнського вірування в текстах замовлянь, Було залучено широкий матеріал (текстів замовлянь, їхніх уривків), щоб виявити й проаналізувати мовностилістичні засоби, притаманні замовлянням та вербальним оберегам. У роботі доведено, що мовностилістичні засоби існують у синергії з метою замовляння і не слугують стилістичною чи синтаксичною прикрасою тексту, а виконують суто утилітарну функцію посилення магічного впливу. In the qualifying work, the texts of Ukrainian orders and verbal charms were studied, based on their contextual meaning. The peculiarities of the verbal magic of Ukrainians are analyzed. The phenomenon of the combination of pagan and Christian beliefs in the texts of invocations was revealed. A wide range of material (texts of invocations, their excerpts) was involved in order to identify and analyze linguistic stylistic devices inherent in invocations and verbal charms. The work proves that linguistic stylistic devices exist in synergy for the purpose of order and do not serve as a stylistic or syntactic decoration of the text, but perform a purely utilitarian function of enhancing the magical influence.
Опис
Ключові слова
мовностилістичні засоби, українські замовляння, українські вербальні обереги, linguistic and stylistic devices, Ukrainian orders
Цитування
Мієнко О. Д. Функції мовностилістичних засобів у текстах українських замовлянь та вербальних оберегів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) / О. Д. Мієнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 58 с.
Колекції