Практика реалізації мотиваційного підходу в управлінні персоналом закладу загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
В статті розглянуто управління закладом освіти. Ефективність освітніх процесів значною мірою залежить від ефективності управлінської діяльності яка здійснюється на основі мотиваційного підходу. Проведений аналіз мотиваційного підходу в управлінні персоналом закладу загальної середньої освіти дав можливість прийти до висновків: переважним типом робочої мотивації в педагогічному колективі є професійний тип, який спостерігався у більшості (50 %) респондентів і майже в однаковому співвідношенні представлені інші мотиваційні типи: інструментальний (10 %), патріотичний (20 %), господарський (10 %), люмпенізований (10 %). В статье рассмотрено управление учебным заведением. Эффективность образовательных процессов в значительной степени зависит от эффективности управленческой деятельности осуществляемой на основе мотивационного подхода. Проведенный анализ мотивационного подхода в управлении персоналом заведения общего среднего образования дал возможность прийти к выводам: преобладающим типом рабочей мотивации в педагогическом коллективе есть профессиональный тип, который наблюдался в большинстве (50%) респондентов и почти в одинаковом соотношении представлены другие мотивационные типы: инструментальный (10%), патриотический (20%), хозяйственный (10%) , люмпенизированный (10%). The article deals with the management of an educational institution. The efficiency of educational processes largely depends on the effectiveness of management activities carried out on the basis of motivational approach. The analysis of motivational approach in personnel management of general secondary education institution made it possible to conclude: the prevailing type of work motivation in the teaching staff is professional type, which was observed in the majority (50%) of respondents and almost the same ratio of other motivational types: instrumental (10%), patriotic (20%), economic (10%), lumpenized (10%).
Опис
Ключові слова
мотиваційний підхід, управління персоналом, загальна середня освіта, мотивационный подход, управление персоналом, общее среднее образование, motivational approach, personnel management, general secondary education
Цитування
Авраменко Д. В. Практика реалізації мотиваційного підходу в управлінні персоналом закладу загальної середньої освіти / Д. В. Авраменко // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 7.