Деякі проблемні питання стягнення аліментів за договором

dc.contributor.authorПономаренко, О. М.
dc.date.accessioned2021-06-28T15:15:48Z
dc.date.available2021-06-28T15:15:48Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractДержава повинна прагнути до створення найбільш дієвих механізмів більш широкого використання саме договірних моделей у сфері стягнення аліментів, в тому числі й шляхом вдосконалення інституту аліментного договору. Слід зазначити, що останнім часом здійснена серйозна робота щодо удосконалення цього інституту шляхом внесення істотних змін до законодавства, яке визначає відповідальність платника аліментів за невиконання свого обов’язку. В результаті до публічно-правової та сімейно-правової відповідальності зараз можуть бути притягнуті не лише ті платники, які за рішенням суду повинні сплачувати аліменти, але й ті, аліментний обов’язок яких визначений у аліментному договорі. Такі зміни носять цілком позитивний характер, й не можуть викликати будь-яких серйозних критичних зауважень. Наступним же кроком в удосконаленні інституту аліментного договору повинне бути реформування механізму стягнення аліментів у позасудовому порядку. Невдосконаленість дієвих механізмів позасудового стягнення аліментів за аліментним договором й є основною причиною низького рівня його поширення. Государство должно стремиться к созданию наиболее действенных механизмов более широкого использования именно договорных моделей в сфере взыскания алиментов, в том числе и путем совершенствования института алиментного договора. Следует отметить, что в последнее время осуществлена ​​серьезная работа по совершенствованию этого института путем внесения существенных изменений законодательству, которое определяет ответственность плательщика алиментов за невыполнение своих обязанностей. В результате к публично-правовой и семейно-правовой ответственности сейчас могут быть привлечены не только те плательщики, которые по решению суда должны платить алименты, но и те, алиментный долг которых определен в алиментных договоре. Такие изменения носят вполне позитивный характер и не могут вызвать каких-либо серьезных критических замечаний. Следующим же шагом в совершенствовании института алиментного договора должно быть реформирование механизма взыскания алиментов во внесудебном порядке. Несовершенство действенных механизмов внесудебного взыскания алиментов за алиментным договором и является основной причиной низкого уровня его распространения. The state should strive to create the most effective mechanisms for the wider use of contractual models in the field of collecting alimony, including by improving the institution of the alimony contract. It should be noted that recently, serious work has been carried out to improve this institution by introducing significant changes to the legislation, which determines the responsibility of the alimony payer for failure to fulfill his obligations. As a result, not only those payers who, by a court decision, must pay alimony, but also those whose alimony debt is defined in the alimony agreement, can now be brought to public and family legal responsibility. Such changes are quite positive and cannot cause any serious criticism. The next step in improving the institution of the alimony agreement should be to reform the mechanism for collecting alimony out of court. The imperfection of effective mechanisms for the extrajudicial recovery of alimony for an alimony agreement is the main reason for the low level of its distribution.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПономаренко О. М. Деякі проблемні питання стягнення аліментів за договором / О. М. Пономаренко // Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, Харків, 19 груд. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 168–173.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5490
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України»uk_UA.UTF-8
dc.subjectаліментний договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectсімейний договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectстягнення аліментівuk_UA.UTF-8
dc.subjectалиментный договорuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемейный договорuk_UA.UTF-8
dc.subjectвзыскание алиментовuk_UA.UTF-8
dc.subjectalimony contractuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily contractuk_UA.UTF-8
dc.subjectrecovery of alimonyuk_UA.UTF-8
dc.titleДеякі проблемні питання стягнення аліментів за договоромuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНекоторые проблемные вопросы взыскания алиментов по договоруuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSome problematic issues of collecting alimony under the contractuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Деякі проблемні питання стягнення аліментів за договом .pdf
Розмір:
253.74 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: