Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої школи в умовах сучасних викликів. Він містить результати досліджень учених, викладачів, учителів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти з питань методології, історичного та компаративного дискурсу розвитку педагогічної науки; організаційних, дидактичних і методичних засад реалізації дистанційного та змішаного навчання; педагогічних засад інклюзивної освіти; інновацій в освіті; розвитку загальної і вищої освіти; освіти дорослих; цифрових трансформацій в публічному управлінні та адмініструванні. Матеріали стануть у нагоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, здобувачам вищих закладів освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The collection reflects the psychological and pedagogical problems of higher and secondary schools in the conditions modern challenges. It contains the results of research by scientists, teachers, and scientific research doctoral students, post-graduate students, students of higher education in the fields of methodology, historical and comparative discourse of the development of pedagogical science; organizational, didactic and methodical principles of distance and mixed learning implementation; pedagogical principles of inclusive education; innovations in education; development of general and higher education; adult education; of digital transformations in public management and administration. The materials will be useful to scientists, doctoral students, graduate students, teachers, students higher education institutions, practical workers in the field of education.
Опис
Ключові слова
педагогічна наука, навчання, підготовка фахівців, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційна освіта, організація освітнього процесу, інклюзивна освіта, інноваційні технології навчання, pedagogical science, teaching, training of specialists, information and communication technologies, distance education, organization of the educational process, inclusive education, innovative learning technologies
Цитування
Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової]. – Харків : [б. в.], 2022. – 498 с.