Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 44

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено результати наукових досліджень та методичні розробки викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, освітян України та Китайської Народної Республіки. Розглядаються питання теорії і методики професійної освіти (Б. Без’язичний, С. Грицай, С. Моргунова, С.Шевцов), зокрема післядипломної (В. Деміденко,), а також управління навчальними закладами (Н. Благун). Досліджується історія зарубіжної професійної педагогічної освіти (Чжан Лун, КНР), а також новітні тенденції розвитку освітянської справи (Л. Богдановська). Значна увага приділяється вивченню компетентнісних засад сучасної освіти (М. Астахова, В. Деміденко, С. Моргунова). Представлено досвід навчальних закладів різних рівнів: основної школи (О. Дождьова), професійних коледжів (І. Гук, В. Деміденко), вишів (Г. Дідук-Ступ’як). The collection of works represents results of scientific research works and methodical works of higher education institution professors, doctoral students, post graduate students, educators from Ukraine and the People’s Republic of China. Problems of theory and methodology of professional education are being considered (В.Bezyazychnyy, S. Grytsay, S. Morhunova, S. Shevtsov), in particular: post graduate studies (V. Demidenko), along with higher education institutes management (N. Blahun). The history of foreign professional pedagogical education is reviewed (Zhang Long, China), including innovational tendencies in the field of education (L.Bogdanovs’ka). Considerable attention is devoted to the research of competence grounds of the contemporary education (M. Astakhova, V. Demidenko, S. Morhunova). The experience of educational institutions of different levels has been provided: general school (O. Dozhdova), professional colleges (I. Huk, V. Demidenko), and higher educational institutions (G. Diduk-Stupyak).
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, педагогічні технології, наукові педагогічні дослідження, training of specialists, pedagogical technologies, scientific pedagogical research
Цитування
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. І. Ф. Прокопенко]. – Харків : [б. в.], 2015. – Вип. 44. – 146 с.