ЕКОЛОГІЯ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛЕЛЕКИ БІЛОГО НА ТЕРИТОРІЇ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

dc.contributor.authorСиротіна, Ю. М.
dc.date.accessioned2024-03-16T09:42:04Z
dc.date.available2024-03-16T09:42:04Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено поширення, чисельність, характеристика гнізд, специфіка їх розташування на різних типах опор; біологія лелеки білого в репродуктивний період на Сході України. Лелека білий є добрим індикатором стану довкілля, бо є чутливим на різні антропогенні трансформації навколишнього середовища. Основна небезпека для лелек виникає внаслідок діяльності людини, а саме – відсутність місць, які можна використовувати для облаштування гнізда, вирубування дерев, заміна покрівельного матеріалу, який міг стати осередком життя лелек. Саме тому, лелеки переселились на електричні стовпи. Окрім того, деградація кормових біотопів лелеки білого, осушення річок, розорювання луків та пасовищ, використання хімікатів тощо, істотно зменшують різноманіття кормового раціону лелеки. Вперше у Лозівському районі і Тячівському районі було проведено вивчення місць гніздування лелеки білого та визначення його чисельності, а також порівняння екології та чисельності лелеки білого на Сході та Заході України. Привернуто увагу населення до проблеми скорочення чисельності популяції лелеки білого та рекомендовано проводити заходи щодо охорони цих птахів в освітній процес закладів загальної середньої освіти. The distribution, number, characteristics of nests, the specifics of their location on different types of supports were investigated in the qualification work; biology of the white stork in the reproductive period in Eastern Ukraine. The white stork is a good indicator of the state of the environment, because it is sensitive to various anthropogenic transformations of the environment. The main danger for storks arises as a result of human activity, namely, the lack of places that can be used for arranging a nest, cutting down trees, replacing roofing material that could become the center of life for storks. That is why storks moved to electric poles. In addition, the degradation of the forage biotopes of the white stork, the draining of rivers, the plowing of meadows and pastures, the use of chemicals, etc., significantly reduce the diversity of the stork's forage diet. For the first time in the Loziv district and the Tyachiv district, a study of the nesting places of the white stork and determination of its number, as well as a comparison of the ecology and number of the white stork in the East and West of Ukraine, was conducted. The population's attention was drawn to the problem of reducing the population of the white stork, and it was recommended to carry out measures to protect these birds in the educational process of general secondary education institutions.
dc.identifier.citationСиротіна Ю. М. Екологія і розповсюдження лелеки білого на території Лозівського району Харківської області та Тячівського району Закарпатської області : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / Ю. М. Сиротіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 42 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14402
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectорнітологія
dc.subjectптахи
dc.subjectлелека білий
dc.subjectornithology
dc.subjectbirds
dc.subjectCiconia ciconia
dc.titleЕКОЛОГІЯ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛЕЛЕКИ БІЛОГО НА ТЕРИТОРІЇ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
dc.title.alternativeECOLOGY AND DISTRIBUTION OF THE WHITE STORK ON THE TERRITORY OF LOZIV DISTRICT OF KHARKIV Oblast AND TYACHIV DISTRICT OF THE ZAKARPATA REGION
dc.typeOther
Файли
Колекції